HomeOnze toestand in IndiëPagina 68

JPEG (Deze pagina), 741.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.44 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

62
p¢·im0_qaozritzum· in Engeland; terwijl het punt waarop het hier
nederkomt, door hem geheel werd ter zijde gelaten.
Dat punt is: - laat ons het ware woord maar gebruiken -
de vernietiging van Nederlands handel en scheepvaart, welke
. wij op den tegenwoordigen weg tegemoet gaan.
Die handel zal, zoo er van regeeringswege geen middelen
tegen aangewend worden, een wissen dood sterven.
Het bewijs daarvoor heb ik u gisteren geleverd. Doch de
geachte spreker maakte daarvan geen gewag. Het bewijs heb
ik u geleverd door de mededeeling van het overzigt van den
handel van Engeland met Nederland en de Nederlandsche
kolonien, verstrekt uit otlicieele bronnen door onzen Consul-
generaal te Londen. ·
Daaruit ziet men eene klimming van hoogst bedenkelijke
cijfers van den Engelsclien in- en uitvoer over de jaren 1873
tot en met 1877. _
In 1873 werd van Java naar het Vereenigd Koningrijk
uitgevoerd voor eene waarde van 436 duizend ponden sterling.
Nu komt de maatregel, die de geachte spreker , toen Mi-
nister van Kolonien, hier in 1872 met 38 tegen 36 stemmen lj
heeft zien aannemen. Die twee stemmen of liever die eene '
stem heeft aan het private vermogen van ons land schatten, A
ja vele millioenen gekost. Die eene stem heeft ten gevolge '
gehad, dat de 436,163 ponden sterling, destijds het bedrag van 1
den invoer in Engeland uit {lava, het volgend jaar zijn ver-
ch·ie¢Zu6Z2eZ¢Z,· de invoer in 1874 bedroeg ,-@1,311,939, en dat
cijfer was in 1877 geklommen tot £ 1,955,586 -­~ zegge: l
f 23,467,032, - verlies voor de Nederlandsche markten. j _
Daarbij komt, dat tegenover dien invoer, Engeland weder- Q
keerig en van zelve naar Java heeft uitgevoerd; -­ een gelijke
climax ziet men ook hiervan in de tweede tabel.
De uitvoer van Engeland naar Java en de overige Neder-
landsch Oost­Indische bezittingen bedroeg in 1873, het een 1
en het ander: £ 741,546 en £ 33,127; dit bedraagt te zamen
een totaal van 9,295,876.