HomeOnze toestand in IndiëPagina 67

JPEG (Deze pagina), 669.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

l
ii 61 i
E En wanneer ik dat naga en dan hier nog hoor zeggen: het is
dock goed; het is zfock uitnemend; er mag niets worden ver-
E anderd; beginselen moeten heerschen ­- wij kunnen dan
geen kwaad; wij zijn toch in staat te concurreeren met onze
magtige naburen, als wij maar vasthouden aan de zuivere
I theorie van de free-trade -- dan komt mij in de gedachte
· wat ik daar zoo even zeide tot een lid naast mij gezeten.
. Wat is dat voor een stelsel-maozée, wat is dat voor een
zonderling optimisme? Het is hetzelfde optimisme, waarvan
een voorbeeld kunt vinden in eene bekende vertelling van
Vournmiz.
Daar komt iemand voor in die vertelling, die, zonder uit-
zondering, alles goedkeurt en verdedigt als het maar met zijn
stelsel overeenkomt. Het is de bekende doctor PANGLOSS; de
man die volhoudt dat alles goed gaat, in de wereld -­- ook ­
dan wanneer alles uitermate slecht gaat.
Een zijner discipelen werd gevat door de Turken en: -
geeövzpaleercl.
Nu vraagt men dezen: -- volhardt ge nu nog bij uw 0pá7I­
1 misme.? En ’s mans antwoord luidt zeer laconisch: << N’ewf­ce
j pas que je suis très bien empalé?
Ziet daar, Mijne Heeren, den toestand van Nederland’s
handel en scheepvaart sedert 1873.
Ik meen te bespeuren dat de geachte afgevaardigde uit
Hoorn de quaestie verplaatst. Ik geloof toch dat de vraag
` l uit een geheel ander oogpunt behoort te worden beschouwd,
dan dit door hem werd gedaan.
E Het geldt hier niet de suikerquaestie, ook niet de suiker-
, industrie, noch de moeijelijke vraag welke tusschen de mogend-
t . lieden wordt behandeld, hoe de belasting daarop moet inge-
rigt worden. Y
l De geachte spreker heeft er zelfs bijgebragt het regt van
l
!
lt