HomeOnze toestand in IndiëPagina 65

JPEG (Deze pagina), 737.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

59 i
Hetgeen anders na aftrek van het vroeger cijfer van
436,113 £ naar onze havens en markten zou gekomen zijn,
bedroeg nu op eens eene waarde van 1,311,939 £; en het
volgende jaar was het al weder meer en in 1877 bedroeg de uit-
voer van Java naar Engeland .1,955,586 £, zegge f 23,467,032
Trekt daarvan af hetgeen vroeger uit Java naar Engeland
verscheept werd, dan krijgt gij een verschil van_/`18,233,082.
« Dat is het cijfer, waarin staat uitgedrukt het verlies, dat
ten gevolge van de wet van 17 November 1872 door den
Nederlandschen handel geleden is. Dat ging onze havens en
markten voorbij, en zulks was het gevolg van die wet.
Vervolgens komen in die tabel de bedragen voor van den
uitvoer uit het Vereenigd Koningrijk naar Java en naar onze
Oost­Indische Buitenbezittingen. ·· 4
W Dit was voor Java in 1873: 741,546 £ en voor de Bui-
tenbezittingen 33,127 £, hetwelk te zamen in guldens be-
draagt: f 9,295,876.
Dat was de uitvoer uit Engeland naar Nederlandsch Indie
in het jaar vóór de afschaffing der differentieele regten.
j Maar nu het jaar daarop. Nu zien wij onmiddellijk de uit-
‘ l werking in 1874. Nu bedraagt de uitvoer: 1,299,556 £; en
, in 1877: 2,088,775 £, zegge 25,065,300. De waarde van
1 9 millioen guldens van 1873 is in 1877 gestegen tot 25
, millioen, die Java en de Buitenbezittingen direct uitvoeren
g naar Groot­Brittannie.
Trekt men derhalve van den uitvoer van Engeland in 1877
J de 9 millioen van 1873 af , dan schiet er een proiijt voor de
á Engelsche markt over ten bedrage van bijna 16 millioen
j` guldens (f15,869,524).
j Deze cijfers hebben mij diep getroffen. Zoo ontzettend groot, .
, en dat nog maar voor Engeland alleen, dacht ik niet dat het
nadeel was door onze handelsmarkt geleden; daarom zeg ik
° ­ hetzelfde wat ik en anderen, ten opzigte van de leiding
i der koloniale belangen in de laatste jaren, hebben gestigma­ ’
w tiseerd als hoogst verderfelijk voor het publiek vermogen, wordt `