HomeOnze toestand in IndiëPagina 64

JPEG (Deze pagina), 777.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

,58
Maatschappij, hetwelk niet geheel en al strookte met die geloofs-
belijdenis, van steeds den zuiveren fösetmetsr te willen zijn
en te blijven, die hij vroeger was. Een premiestelsel te hul-
digen als men zulk een pmümzismc vooropstelt, weet ik niet
best met elkander te rijmen.
In dezelfde rede echter, van 27 November heeft de Minister
" een waar woord gesproken, toen hij zeide: <<J1èm madplcgs
de statistiek om de gvzvotgm van dan tocstamt te bs00¢·¢tecZa1z.>> «
Welnii, wat gebeurde dien eigen avond? oWij ontvingen
s H de Staatscourant, waarin voorkomt eene bijdrage van statis-
tischen aard, waaruit men de gevolgen van den maatregel van
1872, op eene zeer in het oogloopende wijze kan constateeren.
Daarin vindt men wat onze consul­generaal te Londen in zijn
Jaarverslag mededeelt over den Engelschen handel met Nederland.
En in die statistiek; in dat overzigt van den Engelschen
handel met Nederland en zijne kolonien over 1877 , dat volgens
dat verslag aan ojiciczzle besckeirtzm ontleend is, staan uitge-
drukt de gevolgen van de wet van 1872, die met 1 Januarij
1874 in werking trad; en zulks in luid sprekende getallen.
Het is zeer der moeite waardig van die statistiek kennis j
j te nemen. ‘ l
F Gij vindt daarin vooreerst de invoeren in het Vereenigd i
IA Koningrijk met en sedert 1873, in ponden sterling uitgedrukt.
" In de eerste plaats toonen de jaren 1873-1877 een :
klimmend cijfer aan van den invoer uit Nederland -­ eene t
aangename waarneming; maar dan volgen er cijfers van
geheel anderen aard: welke _ de invoer in Groot-Brittannie g_
uit Java en uit de overige Nederlandsche Oost-Indische be-
zittingen is geweest over de jaren 1873 tot en met 1877. Y`
In 1873, toen er nog differentieele regten werden geheven, j
_ werd uit Java in Engeland ingevoerd voor eene waarde van j
i 436,163 gg , of f5,233,95(). Maar nu komt het jaar 1874, toen
J met 1 Januarij de differentieele regten waren opgeheven; nu
ziet de onmiddellijke werking van dien fatalen maatregel. 1
W De uitvoer van Java naar Engeland werdt op eens ’()ü7‘(]/l`iü(Z2tZlb6ZfZ, »

l