HomeOnze toestand in IndiëPagina 63

JPEG (Deze pagina), 740.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

1

57
wel met hem eens. Ik heb ook reeds bij mijne vroegere rede
j gezegd dat de toestand van Engeland, wat handel en nijver-
‘ heid betreft, over het algemeen genomen, mij welligt nog
j bedenkelijker voorkwam voor het tegenwoordig oogenblik, dan
. hetgeen wij hier te lande beleven.
j De geachte spreker heeft meer bijzonder den suikerhandel, de
; Nederlandsche suikermarkt besproken en haar verloopen alleen
ij , willen toeschrijven aan de maatregelen door Engeland genomen;
hü beweerde dat daarop van hoegenaamd geen invloed kon
geweest zijn de afschaffing van de differentieele regten in Indie.
Op dat terrein kan ik hem niet volgen. Dat ben ik niet
met hem eens.
Ik meen, dat indien de afschaffing van de Engelsche be-
lasting al medegewerkt heeft, de eigenlijke knak aan onzen
handel in het algemeen en den suikerhandel in het bijzonder is
j toegebragt door de noodlottige wet van 17 November 1872, h
waarbij wij de differentieele regten in Indie zijn gaan opheffen.
i Ik had dit punt bij de algemeene debatten te berde
gebragt; ik had gehoopt van hen, die het voorstellen en
aannemen van die wet in deze Kamer hebben bevorderd,
i dat zij met mij daarover in gedachtenwisseling zouden zijn
getreden; maar zij hebben mij ook op dit punt niet te
woord gestaan. De Minister heeft er zich toe bepaald mij een
j kort antwoord ten beste te geven, waarin hij in het alge- `
E meen eenige stellingen tot handhaving van de zoogenaamde
Q/bee tmde, van het vrije handelsstelsel te berde bragt. In dit
opzigt moet 1nen van hem getuigen, dat hij getrouw gebleven
M is aan zijn verleden. Hij heeft bij die gelegenheid gezegd,
_ dat men op het stelsel van bescherming niet kon terugkomen;
men mogt geen differentieele regten, geen consignatiestelsel
terug verlangen. Hij liet er op volgen: <<Bete¢· middel em net
· restant mn onzen ánnelet geheel te doen nercheqnen, zon
° niet weten aan te >>
Intusschen heeft diezelfde Minister ons gisteren voorgesteld 5
eene premie van 100,000 uit te loven aan eene bijzondere 0