HomeOnze toestand in IndiëPagina 62

JPEG (Deze pagina), 731.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.62 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

I ­ l
56
van het tegenwoordig oogenblik brengt, mijns inziens, toch
« niet mede dat de Ptegeering nu juist aanwakkere wat leiden
moet tot eene vermeerdering van toevoer van Chinesche ._
emigranten naar onze bezittingen, waar zij niet alleen op *
Java , maar inzonderheid ook in de buitenbezittingen reeds in zoo
grooten getale staan tegenover den Javaan en tegenover de . j
" bewoners dier buitenbezittingen. i
Met het oog op de beveiliging van die teedere belangen,
Q belangen die ons boven alle andere moeten ter harte gaan,
die reeds nu in zeker opzigt, vooral ten aanzien van het
` grondbezit, door de Chinezen worden bedreigd, ja zelfs hier
en daar gevaar loopen, verklaar ik- te ondersteunen den ge-
achten afgevaardigde uit Breda, in het voorstel dat hij zoo
even aan de Kamer heeft onderworpen. 1)
· Afschafüng van differentieele regten. F
Ik was voornemens bij een der volgende begrootingsposten V
eene enkele opmerking te maken; maar nu de geachte spreker ­
uit Deventer mijne vroegere gezegden heeft aangehaald, en J
mijne opmerking even goed hier geplaatst kan worden ­ wil l
ik nu reeds met hem kortelijk van gedachten wisselen. Ik
J wil daarbij u eene mededeeling doen, die mij is voorgekomen
‘ van bijzonder gewigtigen aard en die ik eerst heb bekomen S
nadat ik de eer had bij de algemeene beraadslagingen over E
het punt thans in behandeling een enkel woord te zeggen.
De geachte spreker uit Deventer wijt den tegenwoordigen M
kwijnenden toestand van handel, scheepvaart en nijverheid,
aan algemeene oorzaken, en dat ben ik in algemeenen zin ·
1) Het amendement om een post van f 100,000, als premie voor eene
_ stoomgemeenschap met China te doen vervallen, werd voorgesteld door den I
‘· heer Mr. H. A nes Amomn van nm: Honvxn. Tot regt verstand mijner
gezegden is het noodig kennis te nemen van de rede door dien heer gehouden i
bij het begin der zitting van 28 November , toen ik nog niet in de vergade-
ring tegenwoordig was en mij later het geven van antwoord door de sluiting
der beraadslaging was afgesneden. =
'