HomeOnze toestand in IndiëPagina 60

JPEG (Deze pagina), 737.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

54
spreker uit Venlo zelfs één met souverein gezag bekleed zou
geweest zijn, en die , naar het zeggen van den geachten
spreker uit Amsterdam, van zijn souverein gezag zelfs bij het
opmaken der verslagen voor de Kamer gebruik zou hebben
gemaakt?
Wannee1· ik over die Indo-Europesche gemeente, welke ginds ‘
en ook hier op die wijze optreedt, gesproken heb, waarom
betreedt men dan met mij dat terrein niet, in plaats van »
` alleen kwinkslagen te leveren, ten einde dan de partijbladen
­- groot en klein - die weer zouden kunnen opvangen en
rondbazuinen ‘?
­ Het is hier een ernstig debat. Het is hier niet te doen
om elkander persoonlijk te bestrijden. De groote aangelegen-
heden van het land verliest men dan volkomen uit het oog.
Een punt van dadelijk belang is echter door den geachten
spreker uit Hoorn aangeroerd: hij heeft gewag gemaakt van
den oorlog met Atjeh; bij heeft de verantwoordelijkheid daarvoor
aanvaard, en hij moest die dan ook wel aanvaarden, want
hij is daarvan geweest de aztáeur. g
Mijn geachte vriend, naast mij gezeten (de heer INSINGER) ;
_ heeft daaromtrent zijne gedachten medegedeeld. En ·ik heb T
gezegd: dat ik het gevoelen niet deelde dat die oorlog zou i
zijn geweest noodzakelijk; en tevens -­ dat het belang des
lands gebood dat er een spoedig eind kwam aan dien toestand. (
4 En nu verwijt de geachte spreker uit Hoorn ons: wat! -
gijlieden durft hier te spreken over dien oorlog; hoe! -- H,
terwijl wij daar staan tegenover den vijand, komt gij hier i
‘ zeggen dat dien oorlog in beginsel nooit hebt goedgekeurd, -
dat er een eind aan moet komen; wat! - gij speelt dus hier
de partij van den vijand; hoe! -­ daar zijn in Constantinopel
gezanten geweest, en gij durft de onderhandelingen dwarsboo- i
‘ men die daar in ons belang zijn gevoerd! T
n En wat al niet verder. -
Dergelijke aantijgingen werp ik op dien afgevaardigde terug. j
Laat hij die zenden naar de bladen die wekelijks en dagelijks,
{