HomeOnze toestand in IndiëPagina 6

JPEG (Deze pagina), 702.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

I ‘ , · Y i I li? In
-· Het eerlijk publiek, dat de waarheid zoekt en niet verkiest
te worden om den tuin geleid, legge de relazen van dat blad
naast de officieele verslagen in de Jhzu/«#/{Wee dar Kazzzcr ~
en vergelijke ze dan met elkander, ter beoordeeling of mijne
beschuldiging al dan niet volkomen gegrond ·
Het is te betreuren dat - ofschoon andere Dagbladen aan
dit euvel niet lijden en daaronder bepaaldelijk de verslagen
van het Deqqblml mm ’s Gmrwzhgez uitmunten door eene zeer
getrouwe medcdeeling der redevoeringen, van welke politieke
rigting zij ook mogen uitgaan - de oliicieele verslagen van
het verhandelde in de Kamers, niet meer en vroeger komen
onder het oog van het groote publiek, dat zich een oordeel
vormt en wel moet vormen op somtijds zeer onnauwkeurige,
ja logenachtige mededeelingen, waardoor de publieke meening
op een dwaalweg wordt gevoerd.
De parlementaire debatten, in de laatste dagen (25-30
November) over de Begrooting van Nederlandsch Indie voor
1879 gehouden, werden in het genoemde blad, - althans
· wat betreft het door mij gesprokene - op eene wijze mede-·
i gedeeld, die mij hebben doen besluiten, door een afzonder-
lijken afdruk uit de Handelingen der Kamer, hen die belang
stellen in eene onvervalschte voorstelling van de vraagpunten
daarbij behandeld, de gelegenheid te verschaffen om zelve eene
vergelijking van de waarheid met de verdichting te maken -
en zich daardoor tevens een juist denkbeeld te geven van
hetgeen - voor de conservatieve partij -- door mij is gezegd
over den tegenwoordigen toestand van Nederlandsch Indie,
zoo wat betreft de maatschappelijk-oeconomische, als de finan-
cieele en commercieele gesteldheid, over den oorlog op Sumatra
en in het algemeen over de donkere tijden , die Nederland
en Nederlandsch Indie, als werden zij voortgeslcept door een
ongcnadig noodlot, met versnelde selireden te gemoet gaan.
I ` '\`IN'l`GlCNS.
’s G1tAv1sNuAe1·: ,
4 Dccembcr187S.