HomeOnze toestand in IndiëPagina 59

JPEG (Deze pagina), 754.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

53
om die beide redevoeringen na te gaan; ziet dan eens wat al
ouds, wat al zeer rouds door die beide geachte sprekers is
i opgehaald; eene voorlezing van lange schrifturen uit den ouden N
tijd; daarbij verhalen, waarvan ik de mogelijkheid en waarheid I
niet kan aannemen, omtrent een man als de heer G. L. BAUD,
wien men onwaardige zaken toeschrijft; Demak en Grobogan "
en wat al niet meer; het waren alles even verouderde zaken,
voorvallen uit den langverleden tijd; wij beleven nu 1878
j en hebben niet te spreken van al dat vroegere, maar over
j hetgeen thans heeft actualiteit, over hetgeen thans is aan de
orde van den dag. ,
i Dat is hier de quaestie; maar die punten hebben de beide
geachte sprekers niet behandeld. ;
' Ik heb gezegd, en daar is geen woord over gevallen, dat
t er ten spoedigste in den financieelen toestand verandering
moest komen; dat men eene comptabiliteit. moest vestigen, niet
W op het papier, niet bloot in de wet geschreven, maar in de
werkelijkheid.
Van beide geachte sprekers had ik verwacht, dat zij met
mij dat terrein zouden hebben betreden; dat zij hunne denk-
i beelden daarover zouden hebben medegedeeld; dat misschien
5 gezegd zouden hebben: trek dan eene lijn achter de rekeningen
die niet meer te leveren zijn; open een nieuw punt van uit-
gang; maar zulke praktische zaken zijn door de geachte sprekers .
ter zijde gelaten. Ik heb gesproken over den toestand der
ë suikercultuur, over de afschafling van het diiïerentieel regt,
, over het Javaansche grondbezit, over de landrente en over de
’­ verwarring die in dat alles is gesticht. Ik heb gesproken over
j de groote vraag - de verhouding van Nederland tot de Neder-
landers in Indie, tot de zoogenaamde [7Z(Z0­l%M'0])08Cá6gtZ7?Z6(17tZó’,’
i ook daarvan hebben de beide geachte sprekers geen woord
. gerept. Is dat dan niet het actucetc puut bij uitnemenheid?
· Komt het er niet op aan te weten wat die Indo­Europesche
, gemeente verpligt is te doen en wat zij vermag te eischen; _
j die Indo­Europesche gemeente, waaronder volgens den geachten
O