HomeOnze toestand in IndiëPagina 58

JPEG (Deze pagina), 764.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

BI
52
b1·eede grondslagen, in dit debat, hoe gewigtig het onderwerp l `
ook moge zijn -­­ terug te treden.
Er is nog eene andere reden om dat niet te doen. In l
hetgeen omtrent mijne rede werd aangevoerd , bepaaldelijk
door de geachte afgevaardigden uit Breda en Hoorn, heb ik
gezocht naar punten belangrijk genoeg om door hunne beant-
woording andermaal aan de aandacht der Kamer onderworpen
te worden; maar behoudens eene enkele uitzondering, zocht ik
in die redevoeringen te vergeefs naar de za/rm, die hier thans
moeten besproken worden, naar ale zaken van het 00_qcïzbliZ:_,· wel i
vond ik een terugkomen met allerlei soort van oude recrimina- i
tien, waaromtrent die beide geachte sprekers lange betoogen "
leverden. Zij hebben u daarbij ook, - laat mij het bij den waren
naam noemen ­- het bezigen van kwinkslagen niet gespaard. ~
En nu wil ik wel erkennen dat, hoewel ook ik op mijne ,
beurt van dat middel anders niet zoo geheel afkeerig ben,
de zaken die wij thans te behandelen hebben, mij toch zoo `
zwaarwigtig voorkomen, dat ik dat middel nu geheel misplaatst
I acht, en dat ik nu althans, nu allerminst zou willen werken
op de lachspieren der Vergadering. Ik zal dus dat terrein zorg- ”
vuldig vermijden. De toestand van het oogenblik is voor het Qi
vaderland en voor Indie zoo hoogst ernstig, dat dit wapen in het g
debat ­­ veeltijds bruikbaar om te werken op zwakke geesten, i
die door lagchen en gekscheren kunnen worden verstrooid, -­
dat dit middel hier door geheel zal worden ter zijde gelaten.
_ De beide geachte afgevaardigden hebben echter dat middel
van kwinkslagen aangewend. Onder die van den geachten i
spreker uit Breda bevond zich het oude spreekwoord van het
halen van zekere oude dieren uit een bezwaarvollen toestand; j
hij vermenigvuldigde zelfs het aantal van die dieren tot een
dertigtal, en de geachte afgevaardigde uit Hoorn vond dit zoo `
gepast en zoo geestig, dat hij die aardigheid dezen morgen I
herhaalde. ­ .
Maar als nu eerstdaags onze <<IIamZeZin_qem>> in uwe handen
zullen gekomen zijn, Mijne Heeren, neemt dan eens de moeite
O