HomeOnze toestand in IndiëPagina 56

JPEG (Deze pagina), 772.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

50
Holland ‘? Waa1‘on1 moest dit ironiek gezegde aan Holland worden
toegeworpen‘? Bij dien staatsman valt in zulke omstandigheden
niet aan ligtzinnigheid te denken. Had die Britsche premier g '
daarbij regt tot die uiting ‘? Het is waar, de dagen zijn lang
verstreken dat onze oorlogsvloten op de Theems verschenen;
maar als ik mo eene vergelijking maak van den toestand van
Engeland en Schotland, waar ik een groot gedeelte van
den zomer heb doorgebragt, -- den toestand met hier, wat
handel en nijverheid betreft, dan geloof ik te mogen zeggen, `
dat die ten voordeele van Nederland uitvalt. Zulke reusachtige
gebeurtenissen van meer bijzonderen aard als in Glasgow
plaats grepen, worden dan toch nog in dat << schilderachtige
‘ en belangwekkende >> Nederland niet gevonden.
Het is waar, wij zijn in oorlog met Atjeh; maar Engeland ` ,
verkeert in dergelijken toestand tegenover Afghanistan.
Wat zeggen daarover de voornaamste leden van de oppositie,
de heeren Gladstonê, Bright en andere achtenswaardige mannen?
Dat de Ptegeering van Engeland geene bewijzen voor de bil-
lijkheid van dien oorlog heeft bijgebragt; dat zij dien oorlog
zonder toestemming van het Parlement ondernomen heeft en
dat zij de Engelsche natie, evenmin als dit hier geschiedde,
`in staat stelde om een behoorlijk oordeel te vellen.
Heeft Engeland, wat dien oorlogstoestand betreft, dus iets
voor boven ons, waar wij toch ook, van dezen kant van de S
Kamer, tegen al datzelfde zijn opgekomen? j
En nu Britsch en Nederlandsch Indie. Geeft Nederlandsch j
Indie nu reeds de tooneelen te zien van hongersnood, die daar i
in Britsch­Indie, onder het Engelsche stelsel van beheer,
sedert 1821 als het ware periodiek om de tien jaren, en nu
in den laatsten tijd, na veel korter tijdsverloop elkander op- ` _
volgen en waardoor millioenen menschen ellendig het leven
verliezen ‘? j
De toestand in Nederlandsch Indie is zeker niet meer zoo
gunstig als weleer; maar is hier reeds een betoog geleverd gelijk '
onlangs in een der meest beroemde Reviews in Engeland, in
l
1
«,