HomeOnze toestand in IndiëPagina 55

JPEG (Deze pagina), 728.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

Y
b9
het moederland zijn verdwenen >>, de gelegenheid openen omite
zeggen: << als dit nog langer zoo voortgaat, zal het geen tien
jaren meer duren of het Nederlandsch bestaan in Indie is ten
' gronde gerigt >>.
En daarbij, Mijne ;Heeren! meen ik u te mogen herinneren ,
aan een woord van den grootsten staatsman van den laatsten
tijd in Frankrijk; een woord, dat, naar ik hoop, door u allen,
` maar ook door de Regeering hier en in Indie begrepen moge
worden, van den heer THIERS, toen hij Frankrijk toeriep:
<< Il n’g a plas une senle jaate à eommettre>>!
Ten slotte heb ik nog een korte opmerking maar van ge-
heel anderen aard.
Ik heb reeds gisteren gezinspeeld op eene rede, de zoo-
genaamde Gnildhall-speech, onlangs, op den 9den November jl.
in Engeland uitgesproken door lord BEACONSFIELD, aan het
feestmaal van den nieuvven Lord Jlagor van Londen.
Daarbij verklaarde die eerste Minister, dat Engeland gerust
kon wezen; dat Engeland niet te duchten had het lot van GENUA ,
van VENETIE en - niet van den TRANSVAAL, van de Neder-
landsche republiek in Zuid­Afrika - neen: - van HOLLAND.
· Er was, volgens den eersten Minister van Engeland, een
hemelsbreed verschil van zijn land met wat hij noemde, die
apictaresgue and interesting communities >>.
Al degenen, die daar aan het gastmaal van den Lord
Mayor waren vereenigd, ontvingen die verzekeringen met de
<<oheers>>, die bij zulke gelegenheden gebruikelijk zijn. l)
Ik vraag echter: had die Minister daar gelijk tegenover
1) De toespraak luidde als volgt: »» 2%at the state of ayairs at present is
serious no one can doubt, because theg must ever be serious when a oreat
settlement is ta/ving place and not get accomplished; but [ l/eng that they
are afairs of danger. I hnozo there are some who thin/: that the power of
England is on the wane. We have been informed latelg that ours will bc the
F Zot of Genoa, and Venice, and Holland. But, mg Lord Mager, there is a
i great digference between the condi/ion of England and those pictaresgue and i
{ interesting communities. ·» (Cheers and a laugh) The Times, Nov. 11, 1878.
‘ 4
E
3
l
j ,