HomeOnze toestand in IndiëPagina 54

JPEG (Deze pagina), 736.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

` I
48
gaan wij voort ons in de rigting van 1861 te bewegen, de
zege van het nieuwe stelsel te voltooijen, het ware, het goede
conservatisme te miskennen (dat door JULIUS FRoEBEL onlangs
zoo juist werd omschreven met de woorden: <<K0nsc¢·varfiv sam i
kaissá nicht smöil somlcm p1·0g¢·essiv sein 1) >>; wil men altijd
i maar doorgaan met äervormen en nog eens ácrvormen, alles
het onderst boven keeren, alles afbreken, maar niet het be-
staande erkennen en dit des noodig verbeteren; wil men altijd `
maar voortgaan met den toegang open te stellen voor den
vreemdeling; wil men eene uitbreidingspolitiek volgen en ver-
overingen najagen, die onze krachten te boven gaan; voedt
men steeds door de eigene Regeeringshandelingen dat dualisme,
dien geest van áwccdragt, ivan verzet tusschen die bevolking
van ambtenaren en het moederland, waar boven alles cm-
dragt bestaan moesti tusschen Nederland en zijne Indische
burgers - eendragt die magt maakt; wil men steeds voortgaan
te handelen zonder ooit te vragen, wat in de werkelijkheid
bereikbaar en mogelijk is; bovenal miskent men het stand-
punt van een Gouvernement in Indie, van een krachtig gezag;
begrijpt men niet dat het bewind aldaar Gouvernement ,
Pregeering, Heerscher is en geen suiker-industrieel; een heer-
scher die in elke rigting onverbiddelijk en onverzettelijk, de ­
‘ regten en de pligten van allen handhaaft; doet men dat alles
niet - dan zal men aan den heer MONEY, die indertijd een
' boek schreef over: << Java of hoe een kolonie moet geregeerd
worden », indien hij nog leeft, eene gepaste aanleiding openen
om een vervolg te leveren van zijn arbeid, over 1862 tot
1878, onder den titel: « Java, of hoe een kolonie niet moet
geregeerd worden >>. ­
Dan zal men aan den Minister LOUDON, die het Departe-
ment van Kolonien verliet met te zeggen: << als dat systema
i wordt voortgezet, zullen binnen tien jaren de voordeelen van
1) Die Gesichtspuukte und Aufgaben der Politik. Ein Streitschrift nach
verschiedeneu Richtungen. (1878) bl. 294. j
E
3
’ l
. j j