HomeOnze toestand in IndiëPagina 50

JPEG (Deze pagina), 778.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

T 1
1
Jv
44 {
1 { · Ik betreur daarom zeer die verkeerde, verdoolde rigting. En ik
betreur vooral dat er voedsel aan wordt gegeven in deze Kamer,
ook door de Regeering, omdat het een heilloos dualisme be­·
stendigt, die oude kwaal van Nederland en zijne bezittingen, ç
die al zooveel kwaad heeft gesticht, ook omdat als wij op dien ·
weg voortgaan , inderdaad bedenkelijke gevolgen daaruit zouden `
kunnen voortvloeijen. . _
Maar omgekeerd, evenzeer als er bij die eigenaardige soort
van zamenleving geen voet moet worden gegeven aan het 1
minste zelfstandig magtsvertoon tegenover Nederland, evenzeer
als men geen ongerijmde regtstoestanden moet erkennen of E
toelaten, evenzeer moet ook worden gelet op de eigenaardige j
verpligtingen, die men aan de ingezetenen van zulk eene 1
kleine maatschappij van hier uit zou opleggen; - verpligtingen, 1
waarvan in 1861 wel gezegd is, dat het belastingen moesten
zijn die opwogen tegen de Landsinkomsten welke men prijs gaf, 1
maar waaromtrent men steeds het antwoord schuldig bleef op de
vraag: hoe en welke soort van belastingen dat moesten wezen?
Thans zouden de feiten op die vraag gaan antwoorden.
Men is in der tijd het nieuwe tijdperk ingegaan, zonder zich i
daarvan behoorlijk rekenschap te geven. En de Kamer weet,
‘ dat zij bij de wet van 6 Junij jl. in beginsel heeft beslist, ‘
dat met 1 Januarij 1879 in Indie zouden worden ingevoerd l
eene personeele belasting van de,Europeanen, met dezen gelijk- p
gestelden en vreemde Oosterlingen, en een patentregt van l
Europeanen en met dezen gelijkgestelden. De bo·ut0­opbrengst l
van dat personeel wordt geraamd voor Java op 9 ton en voor · {
de Buitenbezittingen op 160,000 gulden, en van het patent- T
regt voor Java op 350,000 gulden en voor de Buitenbezittingen I
op 50,000 gulden; dat maakt dus een gezamenlijk bedrag E
van 1,460,000 gulden. _
Maar nu lette men er wel op, dat die belasting vordert ’ ·
een geheel corps nieuwe ambtenaren. De perceptiekosten Q
zullen dus zeer aanmerkelijk zijn. Men heeft reeds eene op-
roeping gedaan van, zoo ik wel heb, 31 ontvangers, en die j .

1
1
1
1 E
".