HomeOnze toestand in IndiëPagina 48

JPEG (Deze pagina), 753.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

J 1
g .
42 `
_ het is dezelfde toestand die Engeland heeft in Britsch­Indie, 1
Rusland in Tatarije, Frankrijk in Noord-Afrika.
Het ware inderdaad eene dwaasheid zulks anders op te vatten;
eene dwaling waarin men intusschen al onbegrijpelijk ver gevor-
derd is, door, steeds verder in dat denkbeeld voortgaande, zich
van die zelfstandige magt eene soort van beeld of verschijning
voor te stellen, die met eischen opkomt tegenover Nederland,
als ware het eene op zich zelf staande kracht, die hare
eigene financieele magt zelfstandig tegenover Nederland wil `
hebben vastgesteld - bij eene Orgarzieke Wet.
`Waarom gaat men dan nog niet een stap verder? Waaroni,
in dat denkbeeld doorgaande, niet gevorderd een tractaat van
Nederland met Nederlandsch Indie?
Op dien dwaalweg is men al zeer ver gekomen. Leest,
Mijne Heeren, bijv. een van die adressen, geteekend onder _ A
anderen door 5 leden van de in het besluit, dat ik u noemde, i
benoemde Commissie. Gij vindt daarin geschreven dat << onder ‘ j
geen voorwaarden door adressanten ·kan worden toegegeven, ~
dat Nederland van Indie mag vorderen al wat Nederland goed-
vindt voor zich te eischen, en dat het, naar hunne opvatting
van regt en billijkheid, dan ook meer dan tijd wordt om voor
goed uit te maken, welke som Indie voortaan als jaarlijksche i
schatting aan Nederland zal schuldig zijn, boven en behalve
hetgeen aan Nederland regtmatig toekomt als rembours voor
uitschotten ten behoeve van Indie gedaan, enz. » Zulke taal j
wordt in goeden ernst gevoerd, altijd uitgaande van een i
denkbeeld hetwelk mij, met alle bescheidenheid, voorkomt
volkomen onzinnig te zijn. W I
En wat lezen wij nu in, §3 van het Verslag dezer Kamer? l
<< Aan áerugketuliug van de door Indie aan Nederland verstrekte _
inillioenen te denken, scheen geheel onaannemelijk. >> (W
komen er gelukkig ef ! Dui moet voor ueleu uwer eeu pak mu
kei kurt geweest << Men zou dan in onmogelijke verre- O
i keningen moeten komen en eene volslagene verwarring in
onze financien doen ontstaan. >> (Die rerleu is zeker zeer eq/ï l

{