HomeOnze toestand in IndiëPagina 46

JPEG (Deze pagina), 735.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

40 I j
van Arnhem en nog iets minder dan die van Groningen. Van
die 35,385 Europeanen behooren 19,088 tot het mannelijk
geslacht en daarvan weer zijn 13,764 Nederlanders, van ver-
schillenden ouderdom. Van die 13,764 Nederlanders zijn 4902 i
lands-ambtenaren, in werkelijke dienst of gepensioneerd. Het
adres van 25 Mei 1878 zegt dus zeer te regt: <<rZat men
hier te doeii áecft met eene mimtscáappq wimrmn meer ehm
de áetft beteort tot de ictasse eter Zm1cZsrZieizm·en>>. j
Op dien geheel bijzonderen aard van die maatschappij wordt
niet genoeg de aandacht gevestigd. Als men het wel be-
schouwt, dan is die Indo­Europesche gemeente voor verreweg
het grootste gedeelte eene kleine wereld van militairen en ambte-
naren, van personen die van hier zijn uitgezonden en daar
slechts tijdelijk vertoeven. Verre de meesten hunner hebben
n een gevestigd esprit de i·et0m·,· zij hopen hun pensioen te al
verdienen en dan zoo spoedig mogelijk naar het vaderland
weder te keeren. Ook dit moet in acht genomen worden; Zij 2
verkeeren allen in een toestand van missie, van uitgezonden x
te zijn van hier uit, om het vaderland daar te dienen. T
Zietdaar de statistiek der Europesche ingezetenen van Java;
daarnevens ontmoeten wij die der industrieelen; men kan j
haar vinden in de Jamseáe Courant van 10 Augustus 1877.
Men ziet daarin (van nationaliteit blijkt niet - er loopen
Chinezen, Arabieren ~ en allerlei andere natien onder) dat op
Java aanwezig zijn de volgende landbouw-ondernemingen: __
208 suikerondernemingen die boven de 1000 pikols produceeren;
167 tabaks- » » >> » 200 » >>
113 koHij­ >> » >> >> 100 >> »
52 indigo-fabrieken >> >> >> 1000 K.G. »
. 30 thee­ondernemingen >> >> >> 200 pikols »
In het geheel niet- meer dan 570 ondernemingen.
Die ambtenaren en die ondernemers, benevens eenige anderen g
tot den handel behoorende, veelal Engelschen en Amerikanen,
in maken nu te zamen uit die zoogenaamde Imtisc/Ee Gemeente; l
I