HomeOnze toestand in IndiëPagina 45

JPEG (Deze pagina), 765.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

J
W 39
heeren te beramen , hoe aan zeke1·i<<cZ«mlcbecZrl>> daar niet
genoemd, zal worden gevolg gegeven.
Ik lees daar: << het denkbeeld, bedoeld bij de in de Jam- ‘
sche Courant van 21 Januarij 1878, n°. 49, opgenomen
missive van den eersten gouvernements-secretaris van den
20sten dier maand, n°. 1006.))
En wat was nu dat denkbeeld, dat daar zoo geheimzinnig
` werd omschreven ‘? Dat was om zekere , misschien representative
instellingen, gemeente-instellingen, op Java te vestigen.
Als men nu zulke manifestatien in druk ziet uitgeven, op-
gevolgd door dergelijke Regeeringsmaatregelen , dan meen ik te
mogen zeggen dat dit een en ander behoort tot die soort van han-
delingen, waardoor groote en kleine Staten hun ondergang zijn
( te gemoet gegaan. En dan herinner ik mij tevens een woord
_ dat HAMLET gebruikte, toen hij zekeren toestand aanduidde,
i waarmede, volgens hem, de Staat van Denemarken behebt was.
dit Maar nu meen ik verder dat, om den toestand juist te beoor-
’_ deelen, om een antwoord te geven op de vragen, die nu als
’t ware de lucht vervullen, om regtvaardigheid te betrachten
tegenover die maatschappij, om regt en billijkheid in acht te
nemen jegens allen, men in de eerste plaats zorgen moet
zich eene juiste voorstelling te maken van hetgeen eigenlijk
is het Europeesch element op Java. Ik geloof dat velen zich
. daarvan geen juist begrip vormen en dat die verkeerde voor-
stelling leidt tot dwaalbegrippen omtrent de ware verhouding
dier maatschappij tot Nederland, omtrent hare belangen en
omtrent de maatregelen, die de Regeering ten haren opzigte
en ten haren behoeve nemen kan en moet.
In de laatste adressen aan den Gouverneur-Generaal spreken
, de adressanten steeds van de << Indo-Euo·0pe.s·cha gcmcmta ». «Vaar­
uit bestaat die Gewzazmzzfe? Het is noodig dit te preciseeren. De
statistiek - deze heeft in mijn oog nog haar nut, althans
Y voor Indie niet verloren -­ leert over 1876, dat op Java en
in de Buitenbezittingen in het geheel aanwezig waren 35,385
Europeanen; dit getal bedraagt iets meer dan de bevolking _
i