HomeOnze toestand in IndiëPagina 43

JPEG (Deze pagina), 736.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

37
Denk ik daarbij aan de 4 millioen hier te lande en aan
de 400 millioen in China, daar zoo in de nabijheid, -­ dan
· vraag ik: Wat is dat voor een oorlog dien wij daar onder-
` nomen hebben? Is het niet in de hoogste mate onzinnig,
dat wij op die wijze ons goed en ons bloed voor de bevor-
dering van Chinesche belangen zijn gaan ten offer brengen?
Ge moet daarbij letten op hetgeen in Amerika, in Cali-
fornie, voorvalt; ge moet de verschijnselen gadeslaan, die
daar in den laatsten tijd zijn waar te nemen. Dat land wordt
‘ ­- volgens het artikel dat ik heb aangehaald uit die Revue --
- J zachtkens aan en ongemerkt als het ware door Chinezen
Q overstroomd. Daar zijn zes groote stoombootmaatschappijen,
­ A die zich belasten met den aanhoudenden toevoer van Chine-
sche emigranten naar Amerika. Het transport kost niet meer
dan 60 franken per hoofd. Mij heeft - ik erken zulks -
li de vrees bekropen dat de Hegeering aan iets dergelijks
I: voedsel zal geven met die premie aan de Maatschappij Neder-
i land, voor eene geregelde vaart op China. Ik erken dat
` zulk eene lijn haar nut kan hebben voor den handel; maar ik
ben tevens zeer beducht voor de ¢·ez$0m·m·acM uit China naar
Java. Men zal aanleggen te Saigon, te Hongkong, te Macao
` K en te Amoy; en wat zal de rczfozgr-lading zijn welke die
stoomsohepen vervoeren?
j Nu eindelijk nog een woord over onze eigene landgenoo-
j ten, over onze broeders, over de Nederlanders in Indie, over ·‘
j de Europesche bevolking. Kan men << de rustige dagen die
I _ mogen belwcmi, waarvan de Minister van Waterstaat gespro-
ken heeft, ook waarnemen onder hen, in deze kleine Euro-
j pesche maatschappij? .
l Men kan den toestand eenigermate beoordeelen uit den
j toon der dagbladen, uit sommige andere verschijnselen, die
p ik. maar niet zal noemen , uit de adressen die eerst aan den
Q Koning, daarna aan de Kamer en, eindelijk aan den Gouver-
neur­Generaal zijn ingediend.
Ci Er is eene bedrijfsbelasting ingevoerd en tegen Januarij `
I