HomeOnze toestand in IndiëPagina 41

JPEG (Deze pagina), 772.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

W 35
j van tijd tot tijd, het Journaal van den gouverneur van Atjeh,
j j en daaruit ziet men bijv., dat twee jaren nadat had plaats
+ gevonden hetgeen ik u daar zoo even voorgelezen heb, op
| 28 September 1877, in Atjeh aankwamen van Penang 193
j Chinesche emigranten; en verder leest men op 30 September:
<< Door den adsistent-resident werd eene conferentie gehouden
j A met den controleur Schouten en ele leclen van ket Ckinesoke
. bestanr, tot regeling van ale nitgïte van kleine stukken groncl
D aan Ckineseke ernigranten. Voorstellen dienaangaande zullen
j nader aan de Regeering worden aangeboden. Het doel is om
j hier eene meer gevestigde Ckinesoke bevolking te nerkrggen en
om, in het belang der algemeene gezondheid en veiligheid,
j door hen die gronden in cultuur te laten brengen, waarop
j geene of zeer geringe kans bestaat dat de oorspronkelijke
V bevolking zal terugkeeren. >> .
j Ziedaar geheel iets anders dan aanvoer van werklieden;
9 dat is kolonisatie, dat is eene volkplanting van Chinezen, ‘
j., dat is de vestiging in een veroverd land van eene blijvende
· bevolking op gronden der oorspronkelijke bevolking die men
. er af jaagt.
Er is meer: onze belastingen aldaar. Het Gouvernement ver-
pacht de hefling daarvan - aan wie? Aan Chinezen. Wij
hebben daar ingevoerd opiumkitten en dobbelhuizen; er ont-
breekt nog maar aan, dat het Gouvernement er eene derde
ll soort van etablissementen bijvoege. Dat doet onze Regeering;
dat verpacht zij; daaruit trekt zij inkomsten voor den lande.
j Ik heb daar vroeger het mijne over gezegd (26 Septernber en
28 October 1876.)
j De Regeering spreekt in § 7 van de Memorie van Beant-
( woording met zekere bedeesdheid daarover. Zij gewaagt van ,
( << enkele packten in Azgek, [lie orig belangrgke inkomsten ople-
oeren.>> Er bestaat _dus nog zekere pnelenr bij het Gouvernement,
j om niet te noemen wat dat werkelijk is; ook geloof ik, dat
men daarom de opgave der pachtsommen thans verzwijgt en ,
niet als vroeger in de Staatscourant vermelden laat; maar ik
l .