HomeOnze toestand in IndiëPagina 40

JPEG (Deze pagina), 754.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

34 _ W
Dit verzoek is wijselijk afgeslagen. Ik vraag u: wat zou er
van den toestand op Java geworden zijn, als zoodanig buiten-
sporig denkbeeld eens ware verwezenlijkt? i A
Thans spreekt men telkens in de Javaansche dagbladen van vi
Chinesche consuls , die in de drie hoofdplaatsen van Java
zouden worden gevestigd. Dit is echter onmogelijk; want het i
tractaat met China op 6 October 1863 gesloten en op 26
Julij 1865 geratificeerd, laat zoo iets niet toe. Maar dat dit
denkbeeld telkens geopperd wordt, is reeds opmerkelijk.
De Chinezen breiden zich sterk uit niet alleen op Java, maar ”
vooral op de buitenbezittingen, op Sumatra, Banka en Billiton,
op Borneo en Celebes, in de Molukken en op Timor. Er heeft i
daar eene voortdurende intiltratie van dat element plaats.
· Vooral. wensch ik uwe aandacht te bepalen op Atjeh ,' met l
betrekking tot de immigratie der Chinezen. Men leest in het j
stuk, dat ik reeds aanhaalde: << De aggressive politiek » , be- {
langrijke bijzonderheden omtrent het lokken van Chinezen j
naar Atjeh, om zich van werkkrachten, die daar geheel ont-
braken, te voorzien. fi
<< Men is daarin zoo goed geslaagd, lees ik daar, dat op
ult°. Mei 1876 reeds 973 personen van dien landaard te Kotta­
Radja aangekomen waren. Die welke zich verbonden hebben
voor de gouvernementswerken te arbeiden , bekomen huisves- jl
ting, voeding en geneeskundige behandeling op kosten van den
Staat. Niemand zal het wraken, dat er eenige offers gebragt jl
werden om de immigratie aanlokkelijk te maken; maar of
het daarbij noodig was de arbeiders overdreven werkloonen
toe te kennen, is eene andere vraag. ’t Is gebleken dat, l
boven de huisvesting, voeding en verpleging een tuinman ä
verdient van f 2,50 tot f 3 daags, een timmerman van f6 j
tot f 10 en een prauwenvoerder tot f 7,50 >>.
Dat alles werd gedaan om zich à Zout prix, werkkrachten ‘
te verschaffen; maar sedert is men verder gegaan, en men
heeft niet alleen Chinesche werk-Y of ambachtslieden aange- AT
voerd, maar allerlei slag van Chinezen. De Sf¢má.s·c0m·mzá bevat,
l