HomeOnze toestand in IndiëPagina 39

JPEG (Deze pagina), 744.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.46 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

l I ‘
1
# .
; ` 33
i over de onmondigheid van den Javaan ten aanzien van het
· grondbezit en de voorstelling, die hij daar geeft van eene ge-
2 schiedenis van den Javaan Köumu en van een Chinees. Dat
betoog verdient rijpelijk te worden overwogen en bevestigde J '
mij geheel in mijne meening, die ik hier reeds vroeger omtrent
f de Chinezen heb geopenbaard (18 en 25 Junij 1867). Sedert
j dien tijd is er echter in de verhouding van de Chinezen tot
i het buitenland groote verandering gekomen; zij zoeken niet
meer gelijk vroeger hunne kracht in hun isolement; zij zijn
wijzer geworden. De Chinezen stroomen naar buiten, zij ver-
D laten China in menigte. In Noord-Amerika zelfs wordt men
i, voor die invasie beducht en in de Revue des deux Mouïles
il van 1 October jl. kunt ge lezen wat de heer DE VARIGNY
daarvan schrijft. Daarbij komt nog dat de Chinees in het '
w buitenland blijft behooren tot zijn geheim genootschap in China,
' E alwaar de hoofden van die genootschappen gevestigd blijven.
i { Het zal uwe oplettendheid niet ontgaan zijn, dat op het
_ Congres te Berlijn de Russische gevolmagtigde, graaf SCHOU­
i wALoFF de aandacht op deze omstandigheid heeft gevestigd,
als zijnde voor alle natien een punt van groot en algemeen
n belang. ‘
ij Alzoo de Chinezen hebben hunne vroegere inzigten vaarwel
{ gezegd. Zij doen thans wat men zou kunnen noemen hunne
« iuárede zu (Ze u2ereZrZ». Gij hebt hen niet alleen kunnen zien
l op de groote revue van de nijverheid, op de Parijsche tentoon-
i stelling; maar er was ook in het gevolg van den Maarschalk-
’ President, op de militaire revue te Vincennes, een Chineesch
' officier. Daarop moet worden gelet, als een verschijnsel van
i eene bijzondere beteekenis.
De kamer van koophandel te Batavia heeft eens, in den
1 jare 1870, een verzoek gerigt aan den Gouverneur-Generaal,
, 1 om op Java jaarlijks 100,000 Chinezen in te voeren, tegen
0 een hoofdgeld van 3. Die kamer achtte het voordeelig voor
J Java, dat men na 13 jaar aldaar een millioen Chinezen zou _
l hebben aangeworven, tegen eene inkomst van 3,000,000.
3