HomeOnze toestand in IndiëPagina 37

JPEG (Deze pagina), 720.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

‘i
31
zult zien. Maar nu vraag ik dit: acht men het ondenkbaar
dat wij hier, op den nu ingeslagen weg, binnen iets langeren
of iets korteren tijd, zullen geroepen worden om onzen hoed
v af te nemen voor een ander öaáig slot, van hier uit aan de
kolonie toegezonden? >>
Ik meen dat zoodanig: c/mpeaux bas! nu maar al te zeer
. is aan de orde van den dag. En het ergste van alles is daarbij
nog dit - dat, terwijl andere landen door onheilen hun van
buitenaf toegebragt werden bezocht, deze stand van zaken
geheel aan ons zelven - uitsluitend aan ons zelven te wijten
is, dat wij zelf alles hebben gedaan om daarin te geraken
en dat wij, om eene gemeenzame spreekwijze te gebruiken:
l met onze eigene drieguldens onze glazen heb-
l ben ingeworpen.
En wat is de toestand die daaruit thans wordt.geboren‘?
Welke zijn de <<7·u.s·ái_qc rZa_qm>> voor Indie, waarvan de Minister
van Waterstaat gewaagt?
De inlandsche bevolking. Het is waar die is nog rustig,
‘ en over ’t algemeen ziet men bij haar nog geen sporen van
ontevredenheid of wanorde. En dat zal wel zoo blijven; maar
onder ééne voorwaarde: dat men hare maatschappelijke toe-
_ standen eerbiedigt en geene gewaagde proeven gaat nemen
om conversien en dergelijke maatregelen door te drijven, die
jp zouden ingrijpen in ’t geen den Javaan dierbaar en heilig is.
Een welbegrepen eigenbelang moet de landbouw­ondernemers
Ii zelven doen inzien dat zij er belang bij hebben om geen
i dergelijke zaden van onrust onder de bevolking uit te strooijen.
i Hun eigenbelang, als zij dat wèl begrijpen, moet hen daartoe
i in de eerste plaats nopen.
Overigens is de veiligheid op Java zeer verminderd in de
1 laatste zestien jaren. Over gansch Java ziet men nu, wat in
Q vroeger tijd alleen in de Vorstenlanden werd waargenomen;
Q maar ook daar sedert lang tot het verledene scheen te be-
hooren, het houden van ketjoepartijen. Dat zijn rooftogten
van talrijke gewapende benden, dikwijls met moord en brand- _
ë
|
le.