HomeOnze toestand in IndiëPagina 36

JPEG (Deze pagina), 755.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

‘l
BO
en ik heb eindelijk kennis genomen van nog een ander betoog in
het Tijdschrift van Ned. Indie voorkomende, geleverd door een’
unonivnus over << ele A_q¢·es.s·ioe politiek in Atjeb. >> Ook dat maakte v
aanvankelijk op mij een goeden indruk. Onder de gezigts- ­
punten in dat geschrift geopend, is er intusschen één, waar-
mede ik mij niet kan vereenigen, waar ik lees: «Een bizlf
millioen guldens, stel zelfs bet ilubbele, zou ruim voleloenele ‘
zyn geweest om al ele sayieboofilen en bunne ooornuunzste
onclerboofrlen of boeloebalangs tot onze stunt/cnncle over te balen. >>
Men noemt zulks: << het gebruik maken van lïwgquvnent
irrésistible/" Dit verlangen temperde zeer müne ingenomenheid.
Neen. Dergelijke middelen staan mij niet aan.
Ik wil geen oordeel vellen over de wijze van krijgvoe­ l
ren; op dat terrein zal ik mij wachten mij te begeven; i l
maar wel wensch ik te zeggen dat ’s lands belang eischt dat
er eer heden dan morgen een einde kome aan den toestand -
natuurlijk een einde met eere, een einde zonder schande. Doch
zal Nederland niet weder het lot treffen waardoor het getrof- ‘
fen werd door dien ongelukkigen vroegeren oorlogstoestand
tegenover Belgie, ja in veel erger mate, dan zal de Regee-
ring afdoende maatregelen, welke dan ook, moeten nemen
om een einde te maken aan een oorlog die ons ten gronde rigt. 2
Ik heb nu afgeschilderd het tafereel, waartoe gisteren door
mij eene inleiding werd geleverd. En daarbij vraag ik of j
thans niet volkomen bewaarheid is wat ik hier eenmaal zeide
op 21 November 1867: « Als het voortgaat zoo als het in
den laatsten tijd gegaan is, nu wij eene koloniale begrooting
zien voordragen, waarbij de uitgaven in Indie wederom met .
vijf millioen zijn verhoogd, dan vrees ik dat binnen een niet
zeer ver verwijderd tijdsverloop een toestand zal geboren _
worden, waarin op de Indische begroeting een batig slot niet 1
voor, maar uit Nederland zal moeten worden uitgetrokken. 1
Ik heb eenige jaren geleden gezegd: hier ziet gij twee batige Q
.s=iilclo’s en ze zijn klein; maar -­ neemt er uw hoed vooraf;
want de tijd zal eenmaal aanbreken, dat gij ze niet meer
ë
|
L.