HomeOnze toestand in IndiëPagina 35

JPEG (Deze pagina), 739.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

7
, 29 ­
l
L moet leiden tot inalversatie en tot verspilling van ’s lands
V gelden.
En bij die weinig troostrijke zaken komt zich nu nog
T voegen de oorlog op Sumatra - een oorlogstoestand die nu
· reeds vijf jaren heeft voortgeduurd.
Er zijn, blijkens het Verslag, nog leden in deze Kamer, die
i zeggen dat zij dien oorlog << in bqqmsel als n00zZzak0Zq',% wi
Q 0m;m‘m@cZeZyl¢>> beschouwen. Meermalen heb ik reeds van deze
1 plaats mijne gedachten daarover uitgesproken; die meening
Z is de mijne niet. Ik geloof dat men zich van dien oorlog had
I i behooren te onthouden, en heb tot hiertoe nog geene voor
, mij afdoende regtvaardiging er van vernomen. De stukken,
daartoe betrekkelijk, mogten niet worden openbaar gemaakt.
‘ Ik hecht er dus aan om, nu dat gevoelen in het Verslag staat
á uitgedrukt, mijne meening er tegenover te plaatsen.
t Vroeger heb ik aangetoond hoe juist de finaneieele ver-
warring die sedert 1866 bestaat, in dat missen van eene
Q ` jaarlijksche afrekening van den financieelen toestand, voor de
toenmalige Regeering de mogelijkheid heeft gelegen om dien
oorlog op die wijze op- en voort te zetten, door buiten de
Kamers om , over de saldo’s in Indie aanwezig, te beschikken
(31 October 1873). Aan de Kamer is in den eersten tijd
j om geen geld van eenige beteekenis gevraagd, althans niet
4t voor dat de zaak reeds te ver gevorderd was. De mogelijkheid
van dien oorlog is alzoo inzonderheid aan de geldelijke wan-
i orde toe te schrijven, aan het niet behoorlijk afsluiten van
1 de jaarlijksche rekeningen.
Over de leiding van dien oorlog vernieet ik mij natuurlijk
V niet, een enkel woord zelfs, te spreken. De geachte afgevaardigde
i uit Delft heeft zijne gedachten daarover gezegd. Met belang-
E stelling heb ik kennis genomen van het fraaije werk van den
{ kapitein Boem., en ik stel er prijs op hier deswege mijne
l hoogachting aan dien schrijver te betuigen. Ook heb ik gelezen
j een boekwerk , getiteld Atjeh , naar ik meen van den heer HAAR- ,
l MAN te Batavia afkomstig, dat zeer belangrijke inzigten bevat,
l
(
l