HomeOnze toestand in IndiëPagina 34

JPEG (Deze pagina), 746.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

7
28 J
E
menschen, aan de ambtenaren, aan de leden van de Reken- j
kamer. Dat zijn de schuldigen. Men wil zelfs op hunne i
inamovibiliteit terugkomen, evenals in Frankrijk met de leden
van de magistratuur. Maar - daar ligt de schuld niet. De schuld T
ligt in die wet van 1864, die een onmogelijk stelsel van .
comptabiliteit daar in Indie heeft willen planten, altijd voort-
gaande in dat Sgsteern dat onrler alle kernelstrelcev enz. Men
volhardt zelfs nu nog altijd in die illusie. Ik zie met ver-
bazing in de Memorie van Antwoord dat de Begeering, wel i
verre van tot meer eenvoudige en meer afdoende regelen terug ‘
te willen keeren, zelfs dit zegt: j
<< Ter aanvulling van hetgeen in die Memorie van Ant- [
woord (bladz. 3 onderaan) voorkomt omtrent ele vaststelling
van regelen voor de vervolging en áet verhaal op ortlonnatenrs ·
in Inclée, strekke, dat een daarop betrekkelijk ontwerp van á
besluit van de Indische Regeering is ontvangen. De onder- 2
geteekende hoopt die regeling, welke tot dusver ook in Neder'-
land ontbreekt en met zeer moeijelijke vraagstukken zamen- 9
hangt, weldra tot stand te brengen. >>
Daar ziet gij nu, Mijne Heeren, hoever men gaan kan in
het streven naar idealen, zelfs op het gebied dat wij hier
bespreken; men streeft naar een stelsel dat men in Nederland
zelfs nog niet heeft kunnen verwezenlijken, een stelsel van
repressive financieele comptabiliteit; een stelsel met verhaal
op ordonnateurs; een stelsel met rekenwetten en al den omslag
van dien, dat in Nederland niet is kunnen worden tot stand ,
gebragt; en daarop draaft men door in Indie wat er ook van 1
kome. Dat alles is immers een voorbeeld van dat onvruchtbaar
streven naar een sgsteevz, dat hoe dan ook moet worden "
I doorgezet; een systeem dat men wel bij de wet van 1864
heeft kunnen invoeren, maar waarvan tot hiertoe de nitvoering l
geheel onmogelijk is gebleken te zijn. 1
De gevolgen van die wet zijn dus geweest eene reus- ‘,
achtige vermeerdering van de uitgaven en een toestand van j
volslagene geldelijke wanorde; een stelsel van beheer, dat ‘
3
t . l
•’
, l