HomeOnze toestand in IndiëPagina 30

JPEG (Deze pagina), 770.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

. r we a · »x
A •
V 24
die altijd nog f 16,300,000 afwerpt. Daaromtrent is werke-
lijk gebeurd hetgeen de hoogleeraar verklaarde. En wil men
de geschiedenis van dit onderwerp nader en zeer omstandig *
leeren kennen, dan moet men slechts inzien het laatste Kolo-
' niaal Verslag van 1878.
Ik neem deze gelegenheid te baat, om aan den steller van
die koloniale verslagen mijne hulde aan te bieden. Die ver- _
slagen zijn meesterstukken van heldere, getrouwe en onbe-
vooroordeelde voorstelling. Zij worden met groote zaakkennis
opgesteld. en hebben eene blijvende waarde voor onze koloniale
geschiedenis. Hij, die later zal schrijven de geschiedenis van
té den bloei en welligt van het verval van onze kolonien, vindt _
j ` in· die Annalen de meest mogelijk getrouwe en heldere mede-
il deeling van de ware toedragt der feiten.
Welnu , ge vindt daarin omstandig opgeteekend het jammerlijk g
i tafereel van de administratieve verwarring, die omtrent de land-
rente op Java valt waar te nemen. Eén man zegt naar mijne ge-
dachten een verstandig woord; dat is de directeur van financien ,
die beweerde: << dat de zaak der Znnrlrenzfe ineesá wewlen rieme-
gebmgá in (Zen toestand wemrin en zich bevond vóór de regelingen
van 187 2 >>. Maar dit is niet geschied - natuurlijk niet;
want men wilde niet erkennen dat men gedwaald, dat men
op een zoo gewigtig gebied een groven misslag begaan had. Men 1
gaat dus voort op den ingeslagen weg, en dien ten gevolge ‘·
blijft de verwarring voortduren, die ons in de lange kolommen
van het Koloniaal Verslag wordt afgeschilderd. Intusschen de
Memorie van Antwoord op de Indische begrooting zegt ons: << dat
niet zender erncïzt naar partieele, geleielely/ce 22ei·berfe¢·in_q in de
liqjïng der Zanrlrenáe iverdzf _qeszfi·eef?Z>>. Leest, Mijne Heeren ,
1 ter beoordeeling van die « vrucht >> en van dat << streven >>,
den commentaar op die mededeeling in het Koloniaal Verslag
van 1878, hetwelk van denzelfden Minister is uitgegaan. ‘
Zoo werd nog op een ander terrein geofferd aan het ideaal, ‘
aan het stelsel dat onder alle hemelstreken enz. ; ik bedoel
de voorgenomen scheiding van de administrative en de regter- j
R
l
E