HomeOnze toestand in IndiëPagina 29

JPEG (Deze pagina), 746.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

23
in die rigting reeds enkele pogingen aangewend; maar wie zal
niet toestemmen dat al wat te dien aanzien gedaan is, geheel j
is mislukt; terwijl de vrije suikeroultuur, volgens het zeggen
van den geachten spreker in het Indisch·Genootschap, binnen
kort te gronde gaat ‘?
Ja, die koflijcultuur staat daar nog als een oude toren,
als een monument van een vroegeren bouwstijl; maar niet, °
gelijk de hoogleeraar VETH zegt, te midden van << nieuwe
gebouwen >> die het oog bekoren, maar hij is blijven staan
tusschen de puinhoopen en bouwvallen, die, sedert het
Nieuwe stelsel is gevolgd , zich allerwege in Indie vertoonen;
de oude toren staat er nog als een monument van vroegere
grootheid, als een overblijfsel dat nog altijd voor het algemeen i
groote welvaart verspreidt; en zoo die toren de karmonie ver-
stoort, gelijk professor VETH zich uitdrukt, dan is het omdat
hij de eenige dissonant is in den chaos dien men op Java
heeft aangerigt.
6 Dit wenschte ik te zeggen over den oekonomisoh-maat-
schappelijken toestand; - maar nu betreden wij een ander
terrein, het administratief gebied. << Eene zeer ongelukkige
_ proeve van Indiseke wetgeving was de nieuwe verordening op
‘ de kejing der lanckente van 3 April 1872, die in ket streven
naar ket by de nog in Indie aanwezige toestanden onbereikbare
ideaal eener eenvormige en gelqkmatige kejing, moeqelgkkeden
op moeqelgkkeden beeft gestapeld en in weerwil van de ker-
kaalde partieele kerziening , nog altyd niet aan ket oogmerk
beantwoordt. » i
Wie zegt dat daar ‘? Wie is de verharde conservatief, die
I zoo spreekt'? Wie spreekt van een << onbereikbaar ideaal, » als
toch één stelsel onder alle hemelstreken gelijkelijk behoort te
gelden? Het is ook ditmaal de hoogleeraar VETH, op blz. 701.
En hij heeft gelijk; geen grootcre mistasting op administratief
7 gebied is denkbaar dan wat er nu reeds sinds eenige jaren
j ten opzigte van de landrente in Indie plaats grijpt. Het is ­
j geene eigenlijke belasting, maar eene inkomst van den lande,
Ha
li .
5:
te
O
I