HomeOnze toestand in IndiëPagina 27

JPEG (Deze pagina), 790.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

21 _
stede eene vergadering gehouden, waar een zeer geacht man,
‘ die ik geloof dat ook bij de suikerindustrie zijne belangen
heeft, verklaarde: << dat noorldnring een den legenwoordigen
loesland de erge snilvercnlzfnur binnen lcorl te gronde gaat ».
Een radicaal hulpmiddel zou zijn conversie van gemeentelijk
in individueel bezit., maar vermoedelijk zou het nog lang duren
i voor die conversie plaats heeft. Als proef gedurende eenige
. I jaren wilde hij daarom, dat toegestaan werd het sluiten van
· overeenkomsten met de dessa, dus terug/veer lol bel in 1863
1 verworpen beginsel, in bel Indisch Staatsblad 1838 n°. 50
1 _ gehuldigd. De Regeering zon moeten tusse/zenbeiden treden en
namens de {lessa overeen/vonisien sluiten met den jkzbri/bant tot
verbnnr van gronden, lering! de daarvoor oersebnldigde bnnr-
, penningen in ’s lands lees zonden worden geslorxl, welke gelden i
E mindering zonden strekken van door de eigenaars ofgebruilcers
ï der gronden oersebuldigde landrenáe, waardoor legelg/c aan de
lcnoeyergen der boo/`den niet de lanrhenle een einde zon bonzen.
`·.` De huurprijs zou zich regelen naar de som, die in de jongst
l verloopen jaren voor den grond betaald werd, terwijl den
ij fabrikant de zekerheid zou moeten gegeven worden dat in geen
il geval vóór den afloop van den oogst de gronden aan anderen
zouden mogen worden afgestaan. >»
Het denkbeeld vond bij die vergadering in algemeenen zin
j geen bestrijding, omdat het niet als eene oplossing der quaestie,
l« maar als een expedient was aan te merken. Evenwel meende
ij men << dat de begeerde zfnssebenkornsá van bet Enropeeseb beslnnr
` eene inmenging zon zgn in de genzeenlelgdce bnisbonding , die
i door bel Regeeringsreglernená verboden is. Fabrikant en dessa­
I bestuur behooren te zijn de contracteerende partijen; maar
P om zooveel mogelijk misbruiken te voorkomen, zou het con-
tract gesloten moeten worden in tegenwoordigheid van den
in het betrokken gewest aangestelden controleur, die zich
daarbij vergewist van de bereidwilligheid der bevolking om
{ hare gronden aan den contracteerende fabrikant af te staan. _
Q Wel is het te verwachten, dt aan dit oflicieel contract een
il
·
i
S