HomeOnze toestand in IndiëPagina 25

JPEG (Deze pagina), 754.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

l
f
ie

kennen, Mijne Heeren , uit de enquête, in Augustus tot Oc-
j tober 187 4 gehouden, waartoe ik met den tegenwoordigen
[ Minister van Waterstaat en eenige andere leden het voorstel
had gedaan.
j Misschien omdat die gevolgen reeds toen vrij sterk door
j de processen-verbaal van de enquête in het oog liepen, is
I dat verslag zorgvuldig weggeborgen geworden op onze grifiie
il en heeft de inhoud geen verder onderwerp van een afzon-
l derlijk debat uitgemaakt.
i Men leze verder de consulaire berigten, die in de Staats-
‘! eonrant voorkomen. In een der laatsten, in de Staatscourant
van 15 en 16 September jl., vind ik bijv. dit berigt uit
Nantes.- << In de haven van Saint-Nazaize zijn drie Neder-
landsche schepen binnen gekomen - een van Soerabaija met
1 900 ton suiker. Dit is het eerste Nederlandsche schip, dat
j regtstreeks uit Nederlandsch Indie eene lading suiker aan-
bragt. Acht andere ladingen, te zamen omstreeks 7000 ton
VR uitmakende, zün van Java ingevoerd door Zweedsche, Engel-
sche en Amerikaansche schepen. Waarom neemt de Neder-
landsche vlag geen grooter aandeel in het vervoer van dit
door de raflineerderijen te Nantes zoo zeer gezochte artikel?
p Geen der Nederlandsche schepen heeft alhier bevrachting voor
eene Nederlandsche haven gevonden;>> enz.
I Voegt daarbij de lange lijsten, die op Java worden uitge-
.' geven, van de ledige scheepsruimte aldaar, en de lage vrach- l
ten , waarvoor thans door de Nederlandsche reederijen moet
worden gevaren. Een koopman, die mij onlangs bezocht,
verklaarde mij, dat hij niet aannam eene hoeveelheid suiker,
die van Java naar Rotterdam was aangebragt, voor dien prijs
met wagenvrachten van de plaats waar ik woon naar de
j Bierkade alhier te transporteeren.
; Voegt daar verder bij , als gevolgen van de wet van 1872,
á de <<Mededeelingen>> die wij ontvangen hebben van de commissie
I der kamers van koophandel in Twenthe, hoe het gegaan is ‘
met de katoen-industrie en welke nadeelen haar zijn toegebragt
i
ij