HomeOnze toestand in IndiëPagina 24

JPEG (Deze pagina), 746.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

l
l
18
de 12 of 14 millioen, die door den Staat daaruit gevonden {
werden en welke strekten tot bevordering van het algemeen
belang. ·,
Men ziet hieruit tevens wat er gekomen is van die toe-
zegging, in 1861 gedaan tot onze geruststelling - van de
belofte, die ik u gisteren mededeelde: << (lat alles zon worden
getoetst aan rle belangen rler Selatleist ». ‘
En bij dat wegvegen van de gouverne1nents­suikercultuur
is het niet gebleven. Wat de suiker betreft is nog iets l
anders gebeurd, l
Twee jaren later werden bij de wet van 17 November 1872
de differentieele regten opgeheven, en werden ook onze Neder-
landsche suikermarkten en onze Nederlandsche scheepsruim­
ten, voor een groot gedeelte wat het artikel suiker betreft,
van die suiker genoegzaam schoon geveegd; alles om een theorie
te huldigen, om het ideaal van den vrijen handel na te jagen;
ja, misschien ook wel eenigszins bij enkelen, in het belang
van hen, die uit Java hunne suiker met meer voordeel op '_
de vreemde markten konden aanbrengen dan hier te lande.
Men zag er echter hier geen zwarigheid in; men juichte
het denkbeeld toe; men vond het fraai.
En wat deed Engeland? Engeland juichte ook, maar in stilte.
Engeland was wakker; de Britsche luipaard lag op de loer, en i
onmiddellijk hief hij zijne suikerbelasting op, toen wij den voet j
hadden gezet in die rigting. Met welk gevolg? Dat met 1874 bijna '
alles wat Java aan suiker opleverde, althans voor het grootste E
gedeelte, ging naar de Theems en de Clyde. Wij konden het
voorbeeld van Engeland niet volgen. Ja, een geacht lid dezer
Kamer, hoogleeraar in de Staathuishoudkunde, stelde voor
om, met de winst op de gouvernements­suikercultuur van
12 à 14 millioen, ook nog de 5 millioen van den suiker- I
accijns prijs te geven; maar dat bleek ook hem toch eindelijk
ondoenlijk`; - dat lieten ’s Rijks financien niet toe.
Wat waren nu de gevolgen voor den handel en de scheep­ '
vaart van Nederland? Gij kunt die reeds eenigszins leeren l
· 1
jj