HomeOnze toestand in IndiëPagina 23

JPEG (Deze pagina), 734.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

v
N 17
i in ’t rond wat er is van den toestand. Ik wil tevens aan de
, Regeering en aan de Kamer mijne gedachten onderwerpen
‘ over hetgeen daarbij valt op te merken; en aan U, Mijne
Heeren, en aan allen, die van onze beraadslagingen kennis
nemen, de vraag stellen, of mijne opvatting, of wat ik gister
< voordroeg, met al te donkere kleuren was geschilderd.
l Ik kom dus nu tot de bijzonderheden. Ik wil daarbij uwe
aandacht inroepen op onderscheidene punten; op hetgeen is
voorgevallen onder de werking van het Nieuwe Stelsel, zoo
Q als men het noemt; zoowel op maatschappelijk en oekonomisch
, gebied, als in gewigtige zaken van beheer en organisatie; ik »
Q wil vooral wijzen op hetgeen ten aanzien der financien en '
haar beheer in Indie valt waar te nemen ; om daarna met
u een blik te werpen op den toestand, die uit dat een en
,. ander voor Nederland en Nederlandsch Indie is ontstaan; om
Q ` ten slotte met u na te gaan wat er is van de regten en ver-
f pligtingen van hetgeen men noemt: ele Nerlerlcmclsek-[mliseáe
. gemeente.
, Die punten wensch ik nader te bespreken. .
Q De hoogleeraar VETH heeft onlangs van zijn belangrijk werk
over Java het tweede deel voltooid en het laatste hoofdstuk
j van dat deel voert ten opschrift: << ale Zege van let Nieuwe
_ Stelsel. >> ·
ig Let wel- de zege zonder vt; de zege in de beteekenis van
l’ den behaalden triomf, maar niet in die van de zegeningen
daaruit te verwachten. Hij beschrijftldie zege van het Nieuwe
* _ stelsel, dat inderdaad is het Ewgelscle stelsel in tegenoverstel­
j ling van het Nerleelmzclsele, door een blik te vestigen op de
Q Suikerregeling; hij zegt ons: <<lee, in 1870, clear ele »$'wál:ez·-
d regeling ­- (dit zijn zijne woorden) - met witz0ztcle7·lw_q {lee
lzojïecultwmg alles is wegyevaeyel wat weg mm het stelsel mw
VAN DEN BoscH 0v;e¢·blee/'!>> Alles weggevaagd. - Eene eerste
‘ zegepraall
I << We_q_qev¢m_qcl », zegt de hoogleeraar. Maar hij zegt niet, _
dat met de gouvernements-suikercultuur ook zijn weggeveegd
l 2
‘l
{