HomeOnze toestand in IndiëPagina 22

JPEG (Deze pagina), 709.91 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

v
‘ 16
i Men heeft een en ander aan den volke aanhoudend voor-
‘ gedreund; en er zijn werkelijk eenvoudige zielen in menigte l
gevonden, die elkander hebben aangekeken en gezegd: ja i
waarlijk , wij zijn gedernoraliseerd -­- naar verstand en hart-
door het onmatig genot van batige sloten. En evenzoo zijn
er doetrinaire dweepers gevonden, die van hun kant gezocht
hebben naar ket stelsel dat in alle kernelstreken en onder alle
_ oznstandigkeden ket beste is; die uitriepen: laat het ons trachten
i te vinden, om het, het koste wat het wil, in de plaats van Z
vg wat nu bestaat toe te passen. ;i
Alzoo onder de, werking van die beide magtspreuken, door
het bondgenootschap van de Ideologen met de suikerplanters,
is men er in geslaagd te verkrijgen wat door professor VETH
in zijn overigens fraai geschreven boek over Java, in het
laatste hoofdstuk van het tweede deel, wordt genoemd: de F,
p Zege van kel nieuwe stelsel.
Ik eindig over dit punt met de opmerking van een ander’ .‘
Leidschen professor, van KLUIT, die in de revolutie­dagen to,
leefde, en eene historie van de Hollandsche Staatsregeling g
geschreven heeft, waarin men deze opmerking vinden kan:
<< Groot dikwerf de oooroordeelen nit woorden geboren, en
deze wekken in Staatszaken groote dwalingen >>.
Ik geloof tx dat zoo al niet wij, dan onze nakomelingschap die V.
woorden zal weten te waardeeren, en dat de << oooroordeelen Y
en dwalingen nit woorden gesproten >> , thans door Nederland F
maar al te zeer worden ondervonden. -7
Wannee1‘ gij het goedvindt, zal ik hier voor heden ein- ­
digen, Mijnheer de Voorzitter!
Gister is door u, Mijnheer de Voorzitter, een juist woord
gebezigd, nadat ik het eerste gedeelte van wat ik zeggen
wilde, had geëindigd. Toen is door u opgemerkt, dat ik eene
inleiding had gegeven tot hetgeen ik verder wenschte te loe- "
toogen. Thans wil ik na die inleiding binnentreden en zien
·l
il
{