HomeOnze toestand in IndiëPagina 21

JPEG (Deze pagina), 752.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

15
vermeerderd - slaat dan eens op het Staatsregt van BLUNTSCHLI
(I. 91), en leest wat tegenover het magtwoord, dat ik zoo even
aanhaalde , gezegd is door FREDERIK DEN GROOTE en NA1>oLEoN I;
door RANKE, door S1sMoND1, door DE MAISTRE en anderen.
Intusschen werd << let stelsel van regeeren dat oneler alle
hemelstre/cen en omstanrligleclen ket beste is >>, van de daken
afgekondigd, en overal rondgevent met het meeste succes.
. En nu nog een ander dat niet minder van dienst is geweest,
en dat in mijn oog nog dwazer is. Dit werd ontleend aan
een ander Staatsman van den vroegeren tijd; ik meen althans ·
dat het afkomstig is van den heer vAN DER HEIM, den vader;
maar die het zeker ook niet begreep in den sedert gebruikten
zin, getuige zijne schoone rede op 30 Junij 1863, in de
Eerste Kamer gehouden over de koloniale politiek. Dat luidde
aldus: « Het Neelewlanrlscáe volle is clear net lan_qclm·l_q genot van
batige sloten, naar verstand en kart Zzelclen, _qeclevn0mliseev·cl. >> _
Ik moet opregt verklaren, Mijne Heeren, dat ook dit
magtwoord in mijne waardeering niets anders is dan klink-
klare onzin. ‘
Waarom mag een volk, dat van zijne voorvaderen heeft
verworven en als een patrlvneninm geërfd eene rijke bezitting
gelijk onze Oost-Indische bezittingen zijn, waarom mag dat .
volk van die bezittingen niet trekken voordeelen, dnecte voor-
deelen, wanneer het daaraan verbindt eene regtvaardige,
verstandige en goede behandeling van de bevolking? Dat .
verklaar ik niet te begrijpen. Waarom moet dat volk zich
A laten om den tuin leiden met een dergelijk dwaas gezegde
om die voordeelen af te staan aan particulieïen, aan enkele
individuen, die er niets voor gedaan hebben, <<qul n’0nt en
que la pelne ele natt¢·e»; zonder zelfs met eenige voldoende
zekerheid te weten dat deze de grenzen van het regt tegen-
over die bevolking zullen eerbiedigen.
Intusschen, Mijne Heeren, die twee pámses, die inderdaad
` onzinnige magtspreuken -·­ over het stelsel en de clemomlisatie ·
-- meer zijn het niet -- hebben alom weerklonken.