HomeOnze toestand in IndiëPagina 17

JPEG (Deze pagina), 748.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

11
ligt voor ons in deze begroeting en in de tegenwoordige om-
standigheden.
Het doel van de oppositie van 1861 is t.hans bereikt. De
Indische maatschappij is van gedaante veranderd. De gouver-
nements-suikercontractant is nu een particuliere ondernemer
geworden. En de Javaan, die hem zijne diensten presteert,
brengt niet meer, naar den adal, zijn arbeid op als belasting
` aan de overheid, maar hij is een gewoon loonarbeider ge-
worden naar Europeschen trant, met dit verschil, dat men
hem straft als hij zijne diensten den particulieren ondernemer
niet betoont. De suikerwinsten zijn voor den Staat verloren.
De wegsmeltingsperiode vangt aan. De batige sloten zijn ver- _
dwenen en vervangen door cläclllea. Men is bezig met hier
de successie-belasting in de regte lijn in te vorderen, en men
is voornemens eene belasting op het roereml kapitaal en op
de goederen in de doode hand in te voeren. In Indië is men
reeds aan het heffen eener berlrqfïsbelaslmg en zal men ook --
` , het is echter voor mij nog de vraag ­- met 1 Januarij 1879
F eene belasting op het personeel, alsmede op het paleal invoe-
ren. Dat zijn de vruchten. En met dit een en ander is alzoo
fl het ideaal van 1861 bereikt. .De maatschappij in Indie is
werkelijk van gedaante veranderd.
.A Nu rijst bij menigeen de vraag: hoe is toch zulk eene mela-
mmpkose, waarbij zulke teedere belangen betrokken zijn ,
ë mogelijk geweest? Hoe is die ommekeer in 16 of 17 jaren `
tijds kunnen worden tot stand gebragt, - de overgang van
een toestand, voor het algemeen zoo gunstig, die zoo schit-
_ l terende uitkomsten gaf, tot een toestand die het tafereel op-
levert, dat ik u zoo even ophing ‘?
Het is zeer natuurlijk dat de dadelijk belanghebbenden ,
‘ de suikermannen en andere industrieelen , daartoe al hunne
j krachten hebben in het werk gesteld; maar ik kan mij nog
niet goed verklaren hoe het mogelijk is geweest dat eene
Lands-Regeering en eene Nationale Vertegenwoordiging tot die _
' uitkomst hebben zamengewerkt. Ik zal het wagen enkele

., o ,