HomeOnze toestand in IndiëPagina 15

JPEG (Deze pagina), 741.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

9 .
alle tegenwerking is ontstaan, aan eene geregelde en redelijke
belasting onderworpen ware, reeds nu de schatkist aanzien-
¢. lijk gebaat zoude zijn. ·>> (Bqblad 1861/62, II, 272.) ·
Mijne Heeren, die woorden klonken schoon; maar waren
toch niet voldoende om mij gerust te stellen, en ik vroeg
nader: Wat zullen dat voor belastingen zijn; hoe en waar zult
die kunnen opleggen? Ik vond toen een krachtigen steun
Ji bij den heer HEEMSKERK en ook vroeger, eenigermate bij den
tegenwoordigen Minister van Kolonien. Deze laatste sprak over:
Parigha-coritraeteri in een aridererz vorm >>, en vroeg: << of er
ooh ioareri die de liberale olag hoog ia top heseherz, om die
coritraeterz te erlarigea F (Bgblad, 24*1.)
Ik kwam dus op de zaak terug en vroeg bij eene volgende
gelegenheid nader aan den heer VAN HOEVELL: Wat zal dat
budget der toehomst wezen onder het nieuwe stelsel, dat gij
in de plaats van het vroegere brengen wilt ?
En daarop kreeg ik dit ten antwoord: << Wvanneer de
7 U gouvernementscultures vervangen zijn door andere, dan zal _
ll de toestand van Indie zoodanig veranderd wezen, dat men
,i daaromtrent op dit oogenblik geene berekening kan maken.
i Men kan natuurlijk wel een budget geven: waarom niet ‘?
Alles kan men doen, maar ’t zou niets beteekenen. Ik heb
dus geen budget beloofd; maar ik heb beloofd deze stelling
_ te verdedigen: « De oritioihheliag ran ergere, looatrehhemleri
arbeid op Java bevordert hraohtig de oritroihhelirzg van de
orgheid en dere haridel ia Nederland, 672 werpt tevens, bg
t een goed girzarzeieel beheer, roordeeleri roer de schathist af, reel
° rriirzder aaa orizehere hariseri blootgesteld dart het tegemooordig
batig slot, dat rziet hoort uit belastirigerz, maar ait de hooge
prgzeri der prodiioteri. >> (Bgblad G1/62, II, 577.)
{ Men lette op hetgeen daarna is gevolgd. De Minister van
j Kolonien LoUnoN trad af, met het zeggen dat, zoo dit stelsel
doorging, binnen tien jaren tijds de voordeelen van het
Gouvernement, dat is voor Nederland, zouden zijn opgegaan M
in voordeelen voor de particuliere teelt.