HomeOnze toestand in IndiëPagina 14

JPEG (Deze pagina), 737.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

nl {
lf ' i

8
tinancieele behoeften van Nederlandsch Indie en van Neder-
land te blijven voorzien? Men zou groote Staatsinkomsten
hebben prijs gegeven: - op welke wijze zouden die kunnen ¢.
V vervangen worden? '
I Op deze mijns inziens gewigtige vraag antwoordde hij 1nij
l` op 29 November 1861 het volgende:
« Wij liberalen, willen die millioenen niet aan de schatkist
‘ ontnemen; maar ons streven is die millioenen t.e verkrijgen Jil
T uit eene meer zekere bron, onder andere ook uit belastingen.
‘ << Verwacht de geachte spreker dat ik hem zal voorleggen
een uitgewer/ct en volledig budget van de Riïlcsin/cornsten op
Java, wanneer alle dwang daar zal zijn verdwenen en ver-
vangen door particuliere onderneniingen? Dan moet ik verklaren
f daartoe niet in staat te zijn. En is dit te verwonderen? Is
, het mogelijk dergelijke berekeningen met eenige juistheid te
‘ maken voor een toestand die nog gebeel in de toeleonzst ligt, voor ‘
eene rnaatscbappi)', die dan gebeel van gedaante zal zyn veranderd?
<< De geachte spreker vergeet twee eigenschappen van ons 7 U
stelsel. De eerste is deze. Wij willen niet plotseling, niet li
op ééns dien toestand als door een tooverslag scheppen. Wij j
p willen ontwikkelen het een uit het ander. Ww be/zoeven dus
dat budget der toelcornst niet te geven. `
<< De tweede eigenschap is deze: Wij verlangen dat iedere
maatregel op dien weg, iedere maatregel die ons leiden moet _
tot den toestand dien wij beoogen, afzonderlijk getoetst worde
aan de belangen van de Sebatlcist. >>
‘ Eindelijk: << En nu nog iets tot geruststelling van hen, i
die voor de millioenen bevreesd zijn. °
`<< Wij willen dat de Staat zijne inkomsten van die parti-
culiere ondernemingen trekke.
<< Wij hebben er sedert jaar en dag op aangedrongen, dat
er toch verordeningen zouden worden gemaakt, waarbg de j
· ondernemers aan eene belasting worden onderworpen.
­<< Dat is tot dusverre niet geschied; maar ik ben overtuigd
dat, indien de meerdere productie, welke in weerwil van