HomeOnze toestand in IndiëPagina 12

JPEG (Deze pagina), 750.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

l
l
i 6
’s lands belang diep te betreuren is, dat hij sedert niet meer
dadelijken invloed op dat beheer heeft kunnen uitoefenen, de
heer G. L. BAUD, eene rede, waarin, naar mijne gedachte, ._
de gezonde Nederlandsche koloniale politiek op meesterlijke
wijze werd geschetst (12 Maart 1849. Bçjblad 235-239).
Sedert dat tijdstip sluimerde de koloniale quaestie en heeft
zij niet dan slechts nu en dan, in deze Vergadering de ge- p
moederen bezig gehouden. Het koloniale stelsel ontwikkelde '
zich; het wierp rijke vruchten af en toonde bij uitnemend-
heid geschikt te zijn om een primitief, een tropisch menschenras
te brengen tot arbeidzaamheid en ontwikkeling; en zulks tot
groot voordeel voor het moederland niet alleen , maar ook voor
hen, die daar, in die verre gewesten, zich aan landbouw-
ondernemingen wilden toewijden.
En dat systeem, sedert zoo zeer miskend, werd door de
­ beroemdste ethnologen in den vreemde, als VVALLACE en
menigte van anderen, als om strijd geprezen als bij uitne-
mendheid te zijn het eenige ware, goede koloniale stelsel, '
om eene primitieve bevolking op te leiden tot meerdere ont- ’ J
wikkeling.
Daaronder, Mijne Heeren, meen ik uwe aandacht inzonder­ ;
heid te mogen vestigen, onder de vele, vreemde en bevoegde J
beoordeelaars, die zich hieromtrent verklaard hebben, op een l
getuigenis, dat ook nu nog bijzondere waarde bezit, van een j
Duitscher, die mede aan het hoofd stond van een gedeelte j
eener Pruissische expeditie, welke in 1860 uitgezonden was
om in Oost-Azie verschillende landen en volken en daaronder
ook Java te bezoeken; - van een man, die in de laatste °‘
dagen veel van zich heeft doen hooren, van den bekenden 5
admiraal WERNER; iemand, zoo als ge weet, van uitstekende
bekwaamheden, die Java heeft bezocht en onderzocht, en die
_ een belangrijk werk over zijne onderzoekingsreis heeft uit- i
gegeven.
Daarin wordt betoogd, dat in ons koloniaal systeem, dat in _
het Nederlandsche stelsel de eenige oplossing is te vinden van
Q
l
l