HomeOnze toestand in IndiëPagina 11

JPEG (Deze pagina), 736.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

l
I
l
5
Z de uitkomst geweest ini dat tijdsverloop omtrent den toestand
, van onze kolonien?
-, Op dat verleden behoort gelet te worden om het tegen-
woordige te begrijpen en met regtvaardiglieid te beoordeelen;
om daaruit misschien voor de toekomst enkele aanwijzingen te
erlangen. Het kan voor die toekomst den weg aantoonen die
Nederland heeft. in te slaan als het prijs stelt op ’t behoud
van zijne onafhankelijkheid en op zijn voortbestaan als de
tweede koloniale mogendheid.
j Vóór dat tijdperk aanving was door VAN HALL reeds de
grond gelegd tot herstel onzer financien door den harden
t maatregel, die toen, in 1845, voor ons behoud noodig was.
i Waarom? Omdat de toestand van ’slands schatkist ook toen,
door een heilloozen , al te lang volgehouden oorlog, door het
J zoogenaamde ooüarclmgsszfelïcl, geheel was uitgeput; omdat
ook toen Nederland door een rampzaligen krijgstoestand,
i door een stelsel van volhouden aan den rand van een Staats- ­
i, bankroet was gebragt.
i Maar de maatregel van VAN HALL redde het land uit dien
wanhopigen toestand van zijn ünanciewezen; en het koloniale
systeem, dat destijds was in zijn opkomst, verschafte de
mogelijkheid om op die grondslagen voort te bouwen; om
j, Nederland meer en meer op te heffen uit zijne diep ter
l neergedrukte gesteldheid. Datzelfde koloniale stelsel maakte
j het mogelijk, dat in het fatale jaar 1848, toen alle Rijken
op hunne grondvesten werden geschokt en alle lands-financien
werden verstoord, alleen Nederland op een schitterende wijze
I daaruit te voorschijn trad en zachtkens­aan zijn toestand ver-
beterde, zoodat men eindelijk ruime overschotten zag vloeijen
jj met al wat er verder gevolgd is: afschaffing van belastingen,
lj schulddelging enz.
In dien toestand kwam de nieuwe Vertegenwoordiging
te zamen en reeds terstond, in de allereerste dagen, werd het
koloniale vraagstuk hier op het tapijt gebragt. Toen hield -
hier een man, een Minister van Kolonien van wien het in
lm , y _ _ ,,._ j _ ~