HomeOnze toestand in IndiëPagina 10

JPEG (Deze pagina), 754.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 51.63 MB

l
. 4
dat op den nu ingeslagen weg niet mag worden voort gegaan; ’
dat er afdoende en krachtige maatregelen dringend gevorderd ,
worden om het gezag in Indie, en daarmede het evenwigt ._
in de Nederlandsche linancien te herstellen, en dat, zoo wij
, dit nalaten, als wij daartoe niet overgaan, indien en de Re-
geering en de Kamers, die geacht worden de natie te verte-
_ genwoordigen, niet toonen de veerkracht te bezitten om het
kwaad te keer te gaan, - als men hier in rustige rust dat
kwaad laat voortwoekeren, dat dan een onlangs gesproken
woord, een woord dat 1nij diep heeft gegriefd, een onwaar,
een onregtvaardig, vooral een onedelmoedig woord, maar een i
woord gesproken door den eersten minister van Engeland, j
waarbij Nederland op eene lijn werd gesteld met de gevallen i
republieken van GENUA en VENETIE - in dien toestand wel
eens zou kunnen worden camz maar al te harde zacmrkeiel. W
Ik zeide, Mijne Heeren, dat ik met u, met de Regeering 4
‘ en de Kamer, den toestand van Nederland , in betrekking l
tot zijne Oost­Indische bezittingen, wilde bespreken. Het i,
tegenwoordig tijdstip geeft daartoe nog een eenigszins andere i
aanleiding. Het zal toch deze maand 30 jaren geleden zijn, j
dat onze herziene Grondwet in werking trad.
Mijnheer de Voorzitter! Er zijn in deze Kamer nog maar
enkele leden aanwezig die met u de eer genoten om in ,4,
Februarij 1849, voor ’t eerst naar die nieuwe regeling geko­ ll
zen, als vertegenwoordigers der Natie hier op te treden. Voor
u en voor die anderen moet het een belangrijken terugblik
opleveren om na te gaan wat, ingevolge de nieuwe Staats-
instellingen, hier in de Vertegenwoordiging is omgegaan, ook I
ten opzigte onzer Oost­Indische bezittingen. Nog maar weinigen
zijn er met u en mij overgebleven die deze 30 jaren hebben
beleefd: ­- clmfig jaren, het dubbele cijfer van wat TAc1TUs
noemde << gmnde morzfalis aevi spatáum.>>
Welnu, wat is er in dat tijdsverloop zoo al op enkele I
punten aan te wijzen dat op den tegenwoordigen toestand
van onmiddellijken invloed is geweest? Wat is in ’t algemeen