HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 9

JPEG (Deze pagina), 736.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

j 7
j Wij zien niet in, hoe de`Nederlandsche Regeering hare
meening, daarmede hare houding ten opzichte van het vraag-
stuk der invoerrechten in den Congo­Staat, zou kunnen of
mogen wijzigen en veranderen. Ware Nederland dadelijk of
f na kort verzet met de te Brussel vergaderde Mogendheden
j medegegaan, dan zou dit voor de vrije ontwikkeling van x
den Congo­handel te betreuren zijn geweest. Er ware dan
i ongetwijfeld onrecht gepleegd, door aan dien handel rech­ j
ten te ontnemen, die uit vrije beweging zijn toegekend. De
handel zou de schadelijke gevolgen van dat onrecht heb-
ben' ondervonden, maar zich - evenals andere koloniën,
_ waar formaliteiten, fraude en moeilijkheden aan de orde van
j den dag zijn - in den onvrijen toestand, zoo goed en zoo
kwaad als het ging, hebben geschikt. Maar nu, na maan-
denlangen strijd, waarin de recriminatiën elkaar weder-
zijds niet zijn gespaard, misverstand zich op misverstand
heeft gestapeld, de meeste groote organen van de pers in .
‘ Engeland, Duitschland en België zich hebben uitgeput in
lj beschuldigingen van den grofsten aard; nu, nadat al het
j mogelijke is gedaan om den strüd venijnig en kwaadaardig p
i aan te wakkeren, waardoor de verhouding van partijen steeds
scherper is geworden: nu moet het der Nederlandsche Re-
li geering wel ontzettend zwaar, zoo niet onmogelijk vallen,
in het laatste stadium van den strijd haar ,,protégé" los Q.
j te laten en aan de genade van den tegenstander over te _ (
l' geven. _
‘ Het doet ons leed zóó te moeten spreken. A il
Maar hebben wij ongelijk?
S Men weet wat dezer dagen uit Brussel werd bericht I
I