HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 8

JPEG (Deze pagina), 732.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

rechten pleit. Eigenlüke ,,Import"-zaken zün er niet aan den
Congo; slechts ééne Belgische Maatschappü maakt hierop
voor een gering bedrag uitzondering. Overigens zijn het
dezelfde handelaars, die goederen invoeren en de waarde
daarvan weder exporteeren. Kan het invoerrecht wellicht
als middel van controle worden aanbevolen? Maar ook l
daarvoor is het onnoodig, aangezien de beambten van den
,,Etat" volle vrijheid hebben, om overal alle magazünen i
te doorzoeken. Wel heeft men betoogd, dat sedert 1884
de ,,omstandigheden" aan den Congo zün veranderd, en
nu gerustelijk inkomende rechten kunnen worden pgeheven;
· maar bij elk gemis van bewijs voor deze stelling, blüven .
ook uit dit oogpunt de rechten ongegrond. De handel heeft
beweerd, dat de Congo­Staat inkomende rechten verlangt,
omdat met behulp daarvan allerlei formaliteiten kunnen
worden opgelegd, die der Regeering meer macht over den vi
handel zullen verleenen; dat de Staat voor eigen reke-
ning zaken doet, en het heffen van invoerrecht reeds uit V
dien hoofde veroordeeld moet worden! Ofschoon wij daar- li
omtrent veel zouden kunnen mededeelen, is het beter deze
argumenten onbesproken te laten. Alleen merken wij op, dat l
~ daarbij zeker gemis van vertrouwen in den Congo-Staat bläkt; V
en, het vertrouwen laat zich nu eenmaal niet dwingen! i
Dit alles bedenkende, komt het ons voor, dat de Congo-
Staat minder grond heeft om zijne houding te handhaven
dan Nederland; daarom gelooven wg in vollen ernst, dat de l'
Mogendheden meer aanleiding moesten vinden om den Congo- `
Staat van zienswüze te doen veranderen, dan Nederland het
mes op de keel te zetten. j