HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 7

JPEG (Deze pagina), 764.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

1
tl
l
'5 è
g i
hooger te treffen dan aanvankelijk werd aangenomen, maar j
H onschuldige artikelen vrij te laten tot deze tegen landspro­ .
ducten zullen zijn ingeruild, dan antwoordt lord Wolseley,
dat hij geen gemeener schepsel kent dan de Afrikaansche
Y koopman, die er niet tegen opziet gansche landstreken door i
4 den vergiftigen drank te ontvolken!
Inderdaad, zulk een polemiek beleedigt het gezond verstand. ,
Wáárom verzet Nederland zich?
Omdat zijn handel op den Congo is de oudste en de
1 omvangrijkste, grooter dan die van alle andere natiën te
l zamen 1); omdat er een tractaat bestaat, waarbij aan dien
pi handel volkomen vrüheid is gewaarborgd; en omdat het niet
{ wil medewerken, die vrijheid noodeloos op te offeren.
l Ware Engeland in de plaats van Nederland, dan zou het,
ii de geschiedenis getuige, precies hetzelfde doen, zeker met ·
- méér succès, want .... Engeland is groot en Nederland is
klein; - maar niet minder dapper dan het machtige Albion! I
` F
i Wij vragen ons te vergeefs af, waarom de drang der p
Mogendheden uitsluitend op Nederland, waarom óók niet op E
den Congo­Staat wordt uitgeoefend. Is het dan zoo volkomen {
ondenkbaar, dat deze laatste ongelijk zou kunnen hebben? {
"i' Indien men de gewisselde stukken nagaat, dan treft ons '
i nergens een argument, dat beslist ten voordeele van de invoer- ;‘
E . ’|) trachtten dit sinds het jaar 4884 in het Tgdschrift van het Konink- ii
,v, lük Nederlandsch Aardrgksknndig Genootschap toe te lichten door opstel-
1 len over »Een Nederlandsch reiziger aan den Congo? ‘;
4 Zie ook de belangrijke beschrijving van Dr. Blink in de n°' 44 tot 46 van ik
Q Eigen Haard 1890. »De Nederlanders aan Afrika’s Zuid-VVestkust" evenals ïl
, zijn kernachtig betoog tegen de heffing van invoerrechten in het laatst j
I r= rschenen nummer van de »Vw·agen van den Dag." ,V
s
l ,‘
E I ë