HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 22

JPEG (Deze pagina), 662.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

l
l
. v j
20
Koning Leopold ll in 1883 te Spa, op het Loo, en in onze i
schoone hoofdstad verzoenend samengekomen, om de oude
veete uit te wisschen? Zün daarom onlangs in de Belgische Q
· Kamer zulke hartelijke, door geheel Nederland dankbaar· `
vernomen woorden gesproken ter eere van onzen overleden _
Koning? ls dit alles geschied, en zal men nu, ter wille van
een geschilpunt aan den Congo, den warmen broederzin ver-
loochenen en de oude wonde weer openrijten?
Het schoone werk van Koning Leopold ll verdient inder-
daad een beter lot, dan door twist en tweedracht te mis-
lukken op het oogenblik, dat het een tijdperk van bloei en
uitbreiding kon te gemoet gaan.
Nog is het tijd.
De handel kan de Belgische kolonie rijk en productief
maken, mits dien handel vrijheid worde gelaten om zich
ten volle te ontwikkelen.
De Congo­Staat is ongetwijfeld veel sterker dan de han-
del. Maar den sterken ïkan het niet moeilijk vallen edelmoe­
dig te zijn! Evenmin in Europa als onder den aequator mag _
_ de verstandhouding tusschen Nederland en België te wenschen
overlaten. Zoo tot handhaving van beider onafhankelijkheid
, in de oude wereld, als ter bevordering van het werk der
beschaving en tot bestrijding der slavernij aan den Congo,
streven beide Zuster­natiën (1001* ecndracht naar macht.
’s GRAVENHAGE, 12 December 1890.