HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 21

JPEG (Deze pagina), 758.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

t 19
rechten worden gevonden, om de onkosten te bestrijden, die
E voor den Congo-Staat uit de naleving van de anti­slavernü­
acte zullen voortvloeien. Daarmede zal men den handel vrü­
heid laten, en de handel zal daarvoor dankbaar zün. Kan de
Congo-Staat daartoe besluiten, dan blijft de geheele anti·­
slavern§­acte in stand, en zal de handel bij de uitvoering
gaarne naar gelang van zijne krachten medewerken.
Persoonlijk geheel belangeloos in den strijd, wenschten
wij wel den Congo-Staat te kunnen bewegen op die wijze
den Gordiaanschen knoop door te hakken. De Staat zou er
zelf het meeste voordeel van trekken: meer dan door het
verscherpen van de verhouding tusschen staatsambtenaren
en handelaars, terwijl beiden in de onbeschaafde Afrikaansohe
toestanden groote behoefte hebben aan elkaars hulp en vriend- r
schap. Men zou er meer door winnen, dan door de hande-
laars te verjagen of tot allerlei protesten te dwingen, die
weerklank vinden in het moederland, de gemoederen ont-
_ stemmen en onderlingvervreemden.
Heeft men in België hiervoor geen oogen? Als Nederland p
T gedwongen wordt tot toegeven, dan blijft hier te lande een
doorn in het vleesch steken. Daarvoor kent men de Hol-`
L landers genoeg. En als Nederland volhoudt, derhalve den
i Congo-Staat dwingt van inkomende rechten af te zien, dan
" zal de ,,Etat"`wraak nemen in Afrika.
"H Is dáárom in de laatste jaren zóó veelvuldig gesproken ii
van verbroedering tusschen Zuid- en N oord­Nederland? Heeft
men daárom wederzijds en met inspanning van alle krach-
ten er naar gestreefd om de treurige dagen van 1830 en
’31 te doen vergeten? Zijn daartoe Koning Willem Ill en