HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 20

JPEG (Deze pagina), 735.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

is ‘ *
En wat zal nu de handel, ­- ontegenzeggelijk de baanbreker
voor de beschaving -­, indien de toestand aan den Congo blijft E
als thans, anders kunnen doen, dan het gebied van den ,,Etat"
verlaten? Alle wetten van den ,,Etat" zün begrijpelijkerwijze
ingericht op eenl ruwe en gevaarlijke omgeving, waarbij de
Congo­Staat zich eene discretionnaire macht toekent en elk
oogenblik over de bezittingen, zelfs over den persoon van
den blanke kan beschikken. Zoo lang men in vrede met
elkander leeft zijn dergelijke wetten niet hinderlijk. In tijd
van gevaar stelt ieder immers gaarne het zijne en zichzelf ten
l dienste van het algemeen behoud! Maar als zulke wetten
worden misbruikt in de hand van eene vijandige macht, die
heden uw stoomboot en morgen uwe persoon requireert,
daartoe enkel ,,0Zan_qer public" heeft af te kondigen, - wie
zal dan zulk een toestand op den duur kunnen verdragen?
Naar de laatste berichten van den Congo te oordeelen,
is daar minder behoefte aan in- of uitvoerrechten, dan aan .
bevrediging. Ons inziens kan slechts de Congo-Staat die
paciticatie brengen: niemand anders! De Congo­Staat late T
varen zijn voorstel van de invoerrechten, dat vooreerst toch
weinig kan opbrengen, en neme het initiatief om de Mogend­
heden te doen afzien van den eisch, dat de Acte betreffende i
het weren der slavernij in het Congo­gebied alleen ge- "
teekend kan worden door de Regeeringen, die bereid zijn "C
[ invoerrechten voor dat gebied toe te laten. De slavernij toch
kan het best worden tegengewerkt door bevordering van een
geheel onbelemmerden handel. Met eenigen goeden wil ~
kan lichtelijk een ander middel dan dat van inkomende