HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 19

JPEG (Deze pagina), 759.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

Y 17
daaraan denkt men niet meer. Bij meerdere gelegenheden
i wonnen Vorsten den raad in van die kooplieden: maar
~ hunne diensten schünen vergeten. Er bestaan betuigingen
van reizigers en zendelingen, wrarbü veelvuldig en in wel-
sprekende bewoordingen hulde en dank werd gebracht aan
onze kloeke pioniers van wetenschap en beschaving; maar die
getuigenissen worden niet meer geraadpleegd. En waarom niet?
, Hebben dan de mannen, die men gisteren nog eerde, heden
plotseling al hunne verdiensten verloren? Of houdt de waar-
deering op, zoodra de wangunst zegeviert en het eigenbe-
lang wordt bedreigd? Genoeg! Wanneer men nu aandacht
schenkt aan den Afrikaanschen handel, schijnt men alle ver-
diensten daarvan te vergeten en uitsluitend te denken aan den
rum, die in Afrika wordt ingevoerd. Doch men verliest uit het
oog, dat Afrika het verbruik van sterken drank met alle
onbeschaafde en... beschaafde landen in andere werelddee-
len en Europeesche gewesten gemeen heeft; dat de handel
door den wil der negers en door concurrentie tot deze nego-
tie wordt verplicht. Intusschen dringen de handelaars zelf
aan op beperkende bepalingen. Wat belet den ,,Etat" om dit
streven van den handel in de hand te werken? En wie zal
beweren dat de handel - ongerekend den schier gedwongen
l verkoop van rum -, geen beschavenden invloed uitoefent?
¢ Door behoeften te scheppen, leert men het natuurkind wer-
ken. Tegenwoordig, om ons bij één voorbeeld onder vele te
' bepalen, zijn op de wegen naar en van den Boven-Congo
duizenden dragers voortdurend aan den arbeid, geprikkeld
. door het loon, dat zij daarmede verdienen. Wat verriohtten
zij tien jaren geleden? Toen aten zij elkaar misschien op!