HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 18

JPEG (Deze pagina), 711.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

16 l`
wanneer gij begint met uwe hulpbronnen en uwe krachten •
door overspanning uit te putten!"
Doch wij zijn geen Emin Pacha, en zullen ons wel wach-
ten een enkel woord tegen de Slavernij­Conferentie in het
midden te brengen. Dit belet echter de vergelijking niet van
het huishouden van den Congo-Staat met dat van ,,Mevrouw
J ellyby" !
Welke onderdanen heeft de Congo­Staat behalve zijne amb-
tenaren en de inboorlingen? Immers alléén de zendelingen
en de handelaars. Van de zendelingen heeft men den hoofd-
man, mr. George Grenfell, reeds door eene eigenmachtige
daad van geweld tegen zich in het harnas engnaar Europa
gejaagd, om zich aldaar bij de overheden te gaan bekla-
gen. En de handelaars? In Londen vergaderen zij om tegen
E het optreden van den ,,Etat" te protesteeren; in Afrika zoe-
ken zij veiligheid voor hunne factorijen op Portugeesch en
Fransch grondgebied!
Zal het nu in het belang zijn van den Congo-Staat om op
voet van oorlog te komen met de blanke onderdanen? Zullen
zijne inkomsten vermeerderen, als de ,,Etat" aan den Congo
kostbare stations heeft teonderhouden op den rechteroever
en de handel zich vestigt op den linkeroever? Zal ’t het be-
schavingswerk bevorderen, als de Oongo­Staat, die zulk een i
grootsche taak heeft aanvaard, zwakker wordt in plaats ’
van sterker?
Van den handel is veel kwaad gezegd in deze dagen. `
Er was een tijd -­ nog niet lang geleden -, dat Afrikaan-
sche kooplieden door verschillende Souvereinen met ridder-
orden en andere onderscheidingen werden vereerd; maar