HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 17

JPEG (Deze pagina), 751.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

iv 15
vendigen. lïlen geheel nieuwe wereld van vreedzaam verkeer ^
in scheen zich tot wederzüdsch voordeel te openen .... toen
eensklaps de Slavernij-Conferentie opdaagde en... den ,,Etat"
bracht in een toestand, die ons onwillekeurig deed denken
aan een van Dicken’s onovertroffen typen, dat van ,,Mevrouw
Jellyby". De dame, die haar huishouden te gronde richtte
door sterk overdreven liefde voor de arme heidenen, zoodat
. haar echtgenoot wanhopig uitbrak in de verzuchting tegen-
over hunne dochter: ,,Kindlief! Verbeeld je toch nooit, dat
je een roeping hebt!"
Als wü het gezag bezaten van een Emin Pacha, dan zou-
den wij zeggen tot den Congo-Staat:
,,Zie, het euvel van de slavernij is sterk, en gij zijt zwak;
de slavcrnü is oud, en gij zijt jong! Uwe middelen zijn
thans hoogstens toereikend om uwe vestiging te bekostigen
en langzamerhand uit te breiden 1). Ga niet boven uwe
krachten. Uw toestand ontwikkelt zich; de handel gaat
vooruit. Uwe inkomsten zullen stügen en uwe krachten dien-
tengevolge toenemen. Laat voorloopig de zending en den U
handel begaan; bescherm beiden, opdat zg baanbreken voor i
het beschavingswerk. Treed alleen op met kracht, wanneer
x en waar gij gruweldaden kunt vóórkomen. Zoodoende uwe
krachten sparende en toch gebruikende, zult gij over tien
' jaren de beschaving in uw Rijk meer hebben bevorderd, dan
I) Juist maakte het Bulletin Ofhciel van den Etabludépendant te B1·us-
sel de begroeting voor den Congo­Staat openbaar. De uitgaven bedragen
4500000 francs. Deze som wordt gevonden do01· een vrijwillige bijdrage
van een millioen door Z. M. den Koning, twee millioen door België; het
overige uit allerlei belastingen en rechten. ­- De legermacht van den Staat
telt 3024 man, ongerekend de uit Europeanen samengestelde kaders.