HomeEen onpartijdig advies in het Congo-vraagstukPagina 10

JPEG (Deze pagina), 758.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 14.39 MB

. o ‘ j
S
8 ,_l
omtrent de ontdekking van aanzienlüke depots van verboden
vuurwapenen te Banana, welke in beslag zouden genomen zgn.
De te Rotterdam gevestigde Nieuwe Afrikaansche Handels- *
Vennootschap heeft van haar hoofdagent eene dépéche ont- r
vangen betreffende dit opzienbarend bericht. Deze dépeche H
luide als volgt:
,,Ar1ns seized Banana old riües store Holland, known to · 7
. everybody; no question introduction or trafüc rifles."
Tot recht verstand van deze mededeelingjdiene, dat- sedert D lj
de vestiging der firma steeds een aantal geweren in de cen- !
traal­factorij te Banana voorhanden waren, bestemd ter zelf- j i
verdediging of ter bewapening van nieuwe factorijen en van
de vaartuigen, die den Congo en andere rivieren opvaren.
De opvolgende gouverneurs en de districts­commissarissen E
van Banana hebben steeds hiervan kennis gedragen. De ge- H
weren bevonden zich trouwens in een wapenrek langs een der
wanden van het in het telegram genoemde magazijn (Hol- j
land), dat den geheelen dag openstaat, waar sigaren en der- T
gelijke artikelen ten verkoop liggen, en iedere blanke, die
Banana bezocht, de geweren heeft zien staan.
Deze geweren hebben den ,,Etat" zelf dienst gedaan bü E- _
` eene schermutseling met inboorlingen op den Beneden­Congo.
Deze zelfde geweren, waarvan het bestaan dus zeer zeker ij
bekend was aan de ,,Etat"-bearnbten, die bovendien steeds toe- i¤·'
. gang tot de magazünen hebben, zün nu, ,,ontdekt" en ,,in
beslag genomen": waarschunlük wegens een of ander verzuim if
van aangifte of declaratie, dat in gewone tüden hoogstens aan-
leiding zou hebben gegeven tot eene beleefde waarschuwing.
Het ,,aanzienlijke depot", dat sedert vele jaren niet meer
l