HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 861.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

.. 3 ..
i Am?. 11. ‘
Elk, die is ingeschreven op de in de gemeente, overeenkomstig wettelijk
voorschrift aangelegde en bijgehoudene bevolkingsregisters en die, meenende
aan de voor de kiesbevoegdheid gestelde eischen te voldoen, op de kiezers-
lijst wenscht te worden geplaatst, richt, vóór 16 Januari van het loopende l'
jaar, daartoe tot het bestuur zijner gemeente eene door hem eigenhandig l
geschrevene, volgens daaromtrent bij algemeenen maatregel van bestuur te
geven voorschriften in te richten en in te leveren aanvraag.
Am:. 12.
Hij, wiens naam op de kiezerslijst geplaatst is, wordt daarvan niet afge-
voerd dan wegens overlijden, wegens het niet meer voorkomen op de be-
_ volkingsregisters van de gemeente, of wegens het niet meer voldoen aan
de voor de kiesbevoegdheid door de wet gestelde eischen.
ART. 13. ·
Burgemeester en wethouders beslissen omtrent de aanvraag tot plaatsing
op de kiezerslijst.
VVordt deze geweigerd, dan geeft de burgemeester daarvan aan den aan-
vrager binnen tweemaal vier en twintig uren schriftelijk kennis, met op-
gaaf van redenen.
Gelijke kennisgeving geschiedt aan hem, die van de kiezerslijst is afge- ;
voerd om eene der beide in artikel 12 laatstgenoemde redenen.
ART. 14.
Het gemeentebestuur stelt de kiezerslijst telken jare op nieuw vast op
15 Februari.
L Het stelt tegelijkertijd alphabetische lijsten vast der namen en voornamen
j van hen, die van de kiezerslijst zijn afgevoerd en van hen, die daarop zijn
l gebracht.
l De kiezerslijst wordt, met de in de voorgaande zinsnede bedoelde lijsten,
en de in artikelen 4-8 genoemde opgaven, van 16 Februari tot en met
l 21 Maart op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage neder-
" gelegd en, tegen betaling der kosten, in afschrift verkrijgbaar gesteld. Van
dit een en ander geschiedt tegelijkertijd openbare kennisgeving.
ART. 15.
Tot en met 15 Maart is een ieder en elk wettig bestaand lichaam, tot
l welks bepaalden werkkring het behoort, bevoegd bij den gemeenteraad ver-
’ betering van de door het gemeentebestuur vastgestelde kiezerslijst te vragen
i op grond, dat hij zelf of een ander, in strijd met de wet, daarop voor- ‘
[ komt, niet voorkomt of niet behoorlijk voorkomt. · ~
‘n
ART. 16.
l . .. .
g Indien het verzoek om verbetering van de kiezerslijst niet den verzoeker
’ betreft, wordt de belanghebbende door den burgemeester binnen vier en
l twintig uren schriftelijk met het verzoek en de gronden van het verzoek in
_ kennis gesteld.
I
1
k